Een valse profetes uit Ierland

Een valse profetes uit Ierland

Beste mensen,
 
Zoals velen van u weten, circuleren er boodschappen op internet van “Maria Divine Mercy”. Deze boodschappen die gepubliceerd zijn in vele talen op websites die “de waarschuwing” heten, hebben hun weg gevonden over de hele wereld en vele mensen gelovcen dat deze boodschappen inderdaad gegeven zijn door Jezus, Maria en God de Vader. Gelukkig is het aantal gelovigen in deze boodschappen momenteel aan het afnemen. Nadat o.a Vassula Ryden deze boodschappen als vals heeft bestempeld en Mirjana uit Medjugorje onze paus Franciscus “een paus noemde die we nodig hebben voor onze tijd en die we onmiddellijk in ons hart hebben gesloten” – terwijl de boodschappen van “Maria Divine Mercy” beweren dat paus Franciscus de ‘Valse Profeet’ is – en ook pater Jozo en zr. Emmanuel zich lovend over paus Franciscus hebben uitgelaten, is het geloof in de authenticiteit van “Maria Divine Mercy” aardig geslonken. En dat is inderdaad gelukkig want deze boodschap zijn vergif en uitermate gevaarlijk. Meer dan ooit is het nodig dat wij ons verenigen met de paus en dat we in hem het grote geschenk herkennen dat God aan Zijn Kerk heeft gegeven. Zonder de eenheid met de paus zullen we niet staande kunnen blijven.
Naast alle getuigenissen over paus Franciscus is er ook een goede theologische evaluatie verschenen van de boodschappen van'”Maria Divine Mercy” door Dr. Mark Miravalle, de theoloog die bij velen van ons bekend is als de theoloog van het vijfde mariale dogma. Hij is een vaak geziene gast en spreker – ook dit jaar weer – op de gebedsdag van de Vrouwe van alle Volkeren in Amsterdam. Ik heb het commentaar van Dr. Miravalle vertaald en stuur u dat bij deze op. Ik denk dat het voor de meeste onder u wel een begrijpelijk stuk is, al is het natuurlijk nogal theologisch. Wanneer u bepaalde zaken niet begrijpt of nadere toelichting wilt, dan ben ik altijd bereid die te geven. Stuur maar een mailtje.
Ik hoop dat de evaluatie van Dr. Miravalle mag helpen om de ware aard van de boodschappen van “Maria Divine Mercy” te onderkennen en dat het mag bijdragen aan een grotere liefde en eenheid met paus Franciscus. Dat is ongetwijfeld het verlangen van onze hemelse Moeder.
 
Met broederlijke groet,
 
Peter Klos, pr.
 

“Maria Divine Mercy”: Een Theologische Evaluatie.

Gepubliceerd op 29 maart 2013 door Dr. Mark Miravalle in Algemene Mariologie

.

Het volgende is een voorlopige toepassing van de normen voor evaluatie van gerapporteerde private openbaringen (vastgesteld door de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer, november 1974) op de gerapporteerde boodschappen van de vrouw die zich “Maria Divine Mercy” noemt. Nadat ik eerder ten dienste ben geweest van verschillende internationale theologische commissies van onderzoek voor rechtmatige kerkelijke autoriteiten, zal ik in beknopte vorm dezelfde methode van analyse en evaluatie volgen welke standaard is voor een officieel kerkelijk onderzoek.
Laten we daarom kort de gerapporteerde boodschappen en relevante acties onderzoeken van “Maria Divine Mercy” in het licht van de fundamentele criteria van de Kerk voor authenticiteit.
Zoals de erkende Franse marioloog, pater René Laurentin, toepasselijk heeft samengevat, kunnen de normen voor de evaluatie van de Kerk van een gerapporteerde private openbaring worden gesynthetiseerd door de volgende drie fundamentele criteria: 1. Is de beweerde boodschap in overeenstemming met de officiële geloofsleer en de moraal van de katholieke Kerk? 2. Is het gerapporteerde fenomeen (staat van extase, manier van overdracht van de boodschap, etc.) verenigbaar met de mystieke traditie van de Kerk?  3. Brengt de gerapporteerde boodschap Christelijke geestelijke vruchten voort die altijd een authentieke bovennatuurlijke boodschap vergezellen, zoals aangeduid door de woorden van Jezus: ‘men kent de boom aan zijn vruchten’ (Mt. 12, 33): diepere bekering, geestelijke vrede, geestelijke vreugde, nieuw of hernieuwd geloof, vertrouwen en liefde; en grotere trouw en eenheid met de Kerk?
Helaas bevatten de boodschappen van ‘Maria Divine Mercy’, alsook de acties van de beweerde zieneres, talrijke en ernstige theologische, historische en feitelijke fouten doorheen de meer dan 650 zogenaamde boodschappen – fouten die de leerstellingen van de katholieke Kerk tegenspreken, de mystieke traditie van authentieke katholieke private openbaring tegenspreken,  de eigen voorspellingen die ze bevatten tegenspreken, en de karakteristieke geestelijke vruchten tegenspreken van vrede, liefde en vreugde die komen met een ware hemelse boodschap.
Enkele voorbeelden van deze wijdverspreide en ernstige fouten zijn de volgende:

1.       De bewering dat paus Benedictus XVI ‘de laatste ware paus op aarde’ was en dat ‘de volgende paus’ ‘de Valse Profeet’ zal zijn: “Mijn geliefde paus Benedictus XVI is de laatste ware paus op aarde… De volgende paus mag dan gekozen zijn door leden van de katholieke Kerk, maar hij zal de Valse Profeet zijn” (12 april 2012).
De boodschap spreekt rechtstreeks de katholieke leer tegen over de legitimiteit van een geldig gekozen paus. De boodschap impliceert dat een ‘anti-paus’ kan komen uit een geldig conclaaf, hetgeen een valse of ‘ketterse’ houding veroorzaakt. De beweerde boodschap gaat verder met de claim, die daar uit volgt, dat paus Franciscus in feite de ‘Valse Profeet’ is.  Dit alles is een afkeurenswaardige afwijzing van katholieke Concilies, catechismussen en kerkelijk recht over de legitimiteit van een geldig gekozen paus en het juiste antwoord van ‘een godsdienstige instemming van geest en hart met de duidelijke geest van de paus, zelfs als hij niet spreekt met onfeilbaarheid’ (Tweede Vaticaans Concilie, Lumen Gentium, nr. 25), hetgeen elk lid van de katholieke gelovigen verplicht is te geven aan de huidige Heilige Vader.
Deze foutieve boodschap is extreem gevaarlijk voor elk lid van de katholieke Kerk, daar het het risico inhoudt naar een formeel ‘schisma’ te leiden ofwel een afscheiding van de katholieke Kerk, welke is de ‘weigering zich te onderwerpen aan de paus of aan gemeenschap met de leden van de Kerk die onder zijn gezag staat’ (kerkelijk recht, nr. 751). Een keuze voor een schisma resulteert tragischerwijs voor elke katholiek in excommunicatie en in het onvermogen om de sacramenten te ontvangen (zie kerkelijk recht, nr. 1364, 1).
Niet alleen wijst deze valse boodschap het ware pontificaat af van paus Franciscus, maar het wijst ook een juist respect af voor het pontificaat van paus Benedictus XVI, daar paus Benedictus zijn onderwerping beloofde aan de volgende paus op de dag van zijn vrijwillige aftreden (niet gedwongen ‘afgezet’ zoals aangeduid in de beweerde boodschappen) op 28 februari 2013, en hij beloofde opnieuw zijn onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan paus Franciscus in zijn eigen tegenwoordigheid tijdens hun historische ontmoeting op 23 maart 2013.
2.       Een vorm van ketterij dat bekend staat onder de naam ‘milleniarisme’  is aanwezig op verschillende momenten van de beweerde boodschappen, waarin wordt beweert dat er een letterlijke “1000-jaar” regering van Jezus al zijn op de aarde (boodschap van 9 april 2012), gedurende welke tijd er geen paus op aarde zou zijn, maar eerder een soort geestelijk pausschap waardoor Sint Petrus de Kerk zal leiden vanuit de Hemel over een soort ‘paradijs op aarde’ (zie de boodschappen 89, 124, 141, 88, 109, 111, 251, 258).
De katholieke Kerk heeft terecht het milleniarisme  en het concept van een periode van letterlijk 1000 jaar gedurende welke Jezus zou regeren over een aards paradijs veroordeelt  (zie de Katechismus van de Katholieke Kerk, nr.676). Het concept van een periode van 1000 jaar van het aardse bestaan zonder een zichtbare paus op aarde is praktisch gezien een aantasting van de Petrinische belofte van Jezus (vgl. Mt. 16, 15-20), als ook absoluut onhoudbaar vanuit de bronnen van de goddelijke Openbaring. Deze beweerde profetie lijkt een extremistische uitleg te zijn van verschillende profetieën over de paus, eerder dan iets aanvaardbaars voor een katholieke gelovige.
3.       Ontkenning van het belang van de evaluatie door de Kerk van een beweerde boodschap.
De beweerde boodschap wijst het belang af van het onderzoek door de Kerk en een daaruit volgend oordeel van echtheid van de beweerde boodschap, en verklaart dat de goedkeuring van de Kerk “niet belangrijk” is: “Het is niet belangrijk of de Kerk deze boodschappen authentiek verklaart want de tijd is niet aan haar kant”(boodschap van 9 juli 2011). Dit denkbeeld kan niet worden beschouwd als in overeenstemming met authentieke katholieke private openbaringen, die de ware ziener altijd wijzen op de onderwerping van hun boodschap aan de juiste kerkelijke autoriteit, zelfs wanneer de Hemel weet dat de boodschap niet onmiddellijk zou worden aanvaard door de betreffende kerkelijke autoriteit bij de eerste de beste keer dat ze wordt aangeboden (zoals we zien bij o.a. in Guadalupe met St. Juan Diego en in Lourdes met St. Bernadette).
4.       De weigering van de beweerde zieneres zich te identificeren en zichzelf voor te stellen aan het plaatselijke kerkelijke gezag voor een juiste, kerkelijk-theologische, psychologische en wetenschappelijke evaluatie, terwijl tezelfdertijd de beweerde boodschappen internationaal worden verspreid via internet en in gedrukte vorm.
Op gelijkaardige wijze, maar wel onderscheiden van bovenstaande categorie, weigert de zieneres zichzelf te onderwerpen en in gehoorzaamheid te beantwoorden aan haar plaatselijke kerkelijke gezag voor een juiste onderscheiding van echtheid, terwijl ze publiekelijk deze beweerde boodschappen verspreidt als zijnde ware bovennatuurlijke boodschappen van de Hemel. De zieneres opereert vanuit de regio van Dublin, Ierland, en ze zou haar boodschappen, net als haar persoon,  derhalve moeten onderwerpen voor een juist kerkelijk onderzoek aan het Aartsbisdom van Dublin. De weigering van de zieneres om zichzelf in gehoorzaamheid te onderwerpen om de kerkelijke autoriteit een juiste onderscheiding toe te staan schakelt de mogelijkheid uit om te voldoen aan het tweede criterium voor de evaluatie van authenticiteit, namelijk de bijkomende fenomenen die kenmerkend een ware bovennatuurlijke mededeling vergezellen.  Jezus is het Licht der wereld en roept degenen die in Zijn dienst staan in het licht. Zijn Tegenstander, in tegenstelling, werkt vanuit het duister.
5.       Theologische dwalingen, bijvoorbeeld door te beweren dat de Hemelse Vader ‘komt in de Naam van Jezus’ in plaats van Jezus, die komt in de Naam van de Vader, of de Vader die in Zijn eigen Naam komt. Deze beweringen leiden tot verwarring en zijn tegengesteld aan de klassieke trinitaire formulering. Daarenboven zijn er beweringen in de boodschappen die de ‘verwarring’ verdedigen door te claimen, bijvoorbeeld, dat ‘liefde verwarrend is’ (boodschap 45) en deze zijn ook tegengesteld aan het karakter van authentieke profetie. Jezus spreekt met een diepe eenvoud en helderheid; Satan bevordert verwarring.
 6.       Onvervulde data waarop  werd voorzegd dat de ‘waarschuwing’ zou gebeuren ‘binnen enkele maanden na 31 mei 2011’.
De boodschap van 31 mei 2011 roept de mensen op zich voor te bereiden op de ‘waarschuwing’ (een door God gegeven ‘verlichting van het geweten’, waarvan de voorzegging wordt gevonden in andere boodschappen van Maria), die zou plaatsvinden ‘binnen enkele maanden’ vanaf  de datum van 31 mei 2011: “Bereid u voor op deze gebeurtenis (de ‘waarschuwing’) want u heeft slechts een paar maanden over om uw ziel voor te bereiden” (31 mei 2011). De voorspelde gebeurtenis vond niet plaats binnen enkele maanden, of zelfs binnen een jaar, na de voorspelling van 31 mei 2011.
7.       De afwezigheid van authentieke Christelijke vruchten van geestelijke vrede, vreugde, vertrouwen en liefde; en, in plaats daarvan, uitingen van grotere vrees, angstigheid en overwegende negativiteit.
Een angst voortbrengende toon van goddelijke vergelding, woede, gerechtigheid en rampen zijn de belangrijkste thema’s die in de beweerde woorden van God de Vader en Jezus wordt gelegd. De beweerde boodschappen zijn gevuld met negatief waarschuwend gebrul van veroordelingen en oordeel in woorden en uitdrukkingen die ernstig de oneindige barmhartigheid en liefde van de Vader en van de Zoon verkeerd voorstellen. Bijvoorbeeld, een zogenaamde boodschap van Jezus beweert “dat degene onder jullie die zeggen dat je Mijn leerstellingen volgt, maar die de wetten willen veranderen door alles door de vingers te zien wat zondig is in Mijn ogen, vertrek nu uit Mijn Kerk”; of de Hemelse Vader die volgens de boodschappen spreekt over het sturen van zielen naar de hel waar zij ‘hun ogen  uitrukken’  zijn niet in overeenstemming met andere authentieke boodschappen van Jezus of God de Vader.
Zelfs als Jezus, God de Vader en Maria een boodschap moeten overbrengen die sterke verklaringen inhouden van een voorwaardelijk naderende kastijding en zuivering (die bijvoorbeeld aanwezig zijn in de authentieke boodschappen van de Goddelijke Barmhartigheid en van Fatima) dan worden deze boodschappen altijd gebracht in de overheersende toon en context van vrede, liefde, bemoediging en zelfs vreugde. Deze gepaste geestelijke karakteristieken en de daaraan corresponderende geestelijke vruchten zijn substantieel afwezig in de zogenaamde boodschappen, en ze zijn ook kennelijk afwezig bij een beduidend aantal van de voorstanders van de zogenaamde boodschappen.
Met zulke schaamteloze en feitelijke dwalingen die worden gepresenteerd in de boodschappen van “Maria Divine Mercy”, hoe kunnen deze zogenaamde boodschappen dan doorgaan met zo’n  uitgebreide lezerskring te hebben onder katholieken van goede wil, waarvan de meerderheid een verbintenis van gehoorzaamheid onderhouden met het kerkelijk leergezag, en ook een bijzondere en ware devotie tot Maria bezitten? Het is precies omdat de zogenaamde boodschappen sommige elementen bevatten die vele lezers als waar kunnen herkennen in de evaluatie van de hedendaagse ‘tekenen van de tijd’ (een evaluatie waar het Tweede Vaticaans Concilie toe oproept in Gaudium et Spes, nr. 4): wijdverbreide crisis van geloof en moraal binnen de katholieke Kerk en doorheen de samenleving in heel de wereld; economische en sociale crisissen zonder weerga; veel voorkomende geo-politieke conflicten in het Midden Oosten en elders; natuurrampen zonder weerga; de mogelijkheid in de nabije toekomst van het gebruik van nucleaire wapens in Noord Korea, Iran, Pakistan, etc.
Het is absoluut aanvaardbaar dat de historische en veeleisende tijden waarin we leven worden herkend en erkend, en naar mijn mening is dat een eerlijke en juiste inschatting van de hedendaagse ‘tekenen van de tijd’.  Om een zogenaamde boodschap te aanvaarden die is ondergedompeld in theologische dwaling en kerkelijke ongehoorzaamheid is een ernstige en gevaarlijke fout. Er bestaat een substantieel moreel verschil tussen het erkennen van de ernstige wereldwijde aanwijzingen die de wereld oproepen tot dringende bekering, en daarbij Gods’ oneindige barmhartigheid aanvaarden door trouw te beantwoorden aan de legitieme bovennatuurlijke boodschappen van Jezus en Maria aan de hedendaagse mensheid – die begrijpelijk ook goddelijke ‘waarschuwingen’ inhouden, zowel universeel als individueel – , en van de andere kant om valse boodschappen te aanvaarden en daaraan mee te werken die zich meester maken van de authentieke hedendaagse boodschappen van Jezus en Maria en ze vervolgens bezoedelen met valse richtlijnen van ongehoorzaamheid aan paus Franciscus en wettelijke kerkelijke overheid, de afwijzing van klassiek katholieke dogma en de ware kerkelijke mystieke traditie, en een antwoord op de huidige situatie van de wereld bevorderen die gebaseerd is op angst en vrees.
Het meest grote gevaar dat in deze valse boodschap gepresenteerd wordt is naar mijn inzicht de beweerde rechtvaardiging voor katholieken om een individuele valse openbaring te plaatsen boven de door God gegeven autoriteit van de huidige paus als de Vicaris van Christus op aarde.
De beweerde boodschap voorspelt ironischerwijs een opkomend schisma in de Kerk. Dit zou heel goed een zelfvervullende profetie kunnen worden, een Satanisch doel en strategie, die deels het gevolg zou kunnen zijn van het volgen van extreem gevaarlijke en materieel schismatieke boodschappen zoals deze worden verkondigd door “Maria Divine Mercy”.
Het is in mijn mening realistisch om gedurende onze hedendaagse ervaring van uitdagingen en veranderingen die de Kerk en de wereld momenteel ondervinden zelfs nog meer valse boodschappen in de komende tijd te verwachten – valse boodschappen die zijn vermengd met ware inhoud – die het duivelse doel dienen om ons te verwijderen van het authentieke kerkelijke gezag en kerkelijke leer, en van authentieke boodschappen uit de Hemel voor onze tijd. Dit kan alleen worden bestreden en genezen door een hernieuwde verbintenis van gehoorzaamheid aan onze Heilige Vader, paus Franciscus en aan alle wettelijk kerkelijk gezag.
Laten we gezamenlijk en vurig bidden voor onze beminde Heilige Vader, paus Franciscus; voor onze heilige katholieke Kerk; voor de triomf van de Goddelijke Barmhartigheid en het Onbevlekt Hart van Maria zoals die wordt gevonden in de authentieke hedendaagse boodschappen van Jezus en Maria; en voor de vredige bekering en verzoening van de beweerde zieneres en al haar huidige volgelingen in het hart, de gehoorzaamheid en eenheid van de Kerk.

Dr. Mark Miravalle,
Professor in Theologie en Mariologie

 

MDM (de waarschuwingen) de vrouw achter de schermen. Deze waarschuwingen zijn vals
13 november 2013 Geen categoriecorwalen

Zieneres MDM van ‘de Waarschuwing’: De vrouw achter de schermen

mary-mac-govern
Mary Mac Govern, alias Maria Divine Mercy

Website Midwaystreet, 11 november 2013.
Sinds 8 november 2010 heeft een vrouw, die zichzelf identificeert als ‘Maria Goddelijke Barmhartigheid’ – een boodschapper van God, op de website http://www.thewarningsecondcoming.com honderden boodschappen geplaatst van Jezus, de Maagd Maria en God de Vader. Ze heeft bijna 35.000 volgers op de internationale Facebooksite en scoort ook wereldwijd op geografisch-lokale Facebooksites. Haar volgelingen – die mogelijk in de honderdduizenden lopen – zijn veranderd in een cultachtige massa van oprechte, naar waarheid zoekende gelovigen, die veel formele reacties van de katholieke hiërarchie, religieuze commentatoren en theologen hebben gegenereerd. Ze heeft haar gepassioneerde voorstanders en tegenstanders. Ze ontvangt sinds de afgelopen drie jaar gemiddeld vier visioenen per week, die profetische waarschuwingen herhalen van een grote hoeveelheid zieners en voegt er vervolgens tal van haar eigen waarschuwingen aan toe tot een mix. Deze krijgen steeds meer een specifieke inhoud die een wereldwijde discussie-razernij ontketent en verdeeldheid binnen gemeenschappen en gezinnen, en ze splijt in een voor en een tegen. Haar internetsite geldt als één van de mooist uitziende webpagina’s voor welke profeet dan ook sinds … nou ja … sinds ooit. Ze heeft marketingvaardigheden!
Echter van haar identiteit is niet veel bekend. Hier volgt wat wij aan informatie verzamelden.
Haar meisjesnaam is Mary McGovern.
Ze is getrouwd met John Carberry en heeft twee kinderen, Sarah en David. David is 27 en Sarah een paar jaar ouder. Allen hebben ze gewerkt (of werken) in het marketing- /PR-bureau McGovernPR (PR staat voor public relations) of haar zusterbedrijven in Dublin. McGovernPR heeft internationale prijzen gewonnen voor haar vaardigheden op het gebied van marketingproducten en marketing ideeën. Andere Carberry-bedrijven zijn CultureLink [John Carberry] en Digital Future Link [Sarah Carberry] en waarschijnlijk Coma Books, die als enige product de publicatie van de honderden, steeds doorlopende visioenen van Maria Divine Mercy heeft.
David is een opgeleide meester in webdesign. Hij werkt momenteel als digitaal ontwerper bij Boylesports. Hij is vanzelfsprekend de ontwerper van de MDM-webpagina’s. Maria, John en zoon David wonen in Muldowney Court, Malahide County, Dublin, Ierland. We kennen haar exacte adres en de persoonlijke en zakelijke telefoonnummers.
Mary Carberry was een volgelinge van het Ierse medium/ de helderziende Joe Coleman, die visioenen begon te ontvangen in 2009. Een jaar later kopte de online publicist IrishCentral.com een verhaal: “Knock goeroe voorspelt visioen gevolgd door documentair debuut.”
Auteur Cathy Hayes schreef: “Voor zijn meest recente reizen en bezoeken aan Knock werkte Coleman als genezer, doorliep hij spirituele ontwikkelcursussen en gaf hij helderziende lezingen totdat inkomstencontroleurs zijn financiën begonnen in te zien. Hoewel hij € 40 per sessie vroeg voor helderziende lezingen, beweerde hij stellig dat hij nooit geld vroeg voor welke informatie dan ook voor zijn visioenen met betrekking tot de Maagd Maria.”
Mary stelde zich ten dienste voor het promoten van Coleman op de televisie en in de geschreven media, schreef zijn boek ‘The Message’ [De Boodschap] en onderhield zijn website.
Voorafgaand aan het nemen van de identiteit van Maria Divine Mercy [MDM] wordt aangenomen dat zij een brief schreef naar de katholieke theoloog Ronald Conte om Coleman te verdedigen en te claimen: “Ik ben de tweede ziener. We zien allebei onze Vrouwe evenals haar geliefde zoon Jezus Christus.” Ze maakte een voorspelling die later werd herhaald door ‘MDM’: “De Verdrukking is al begonnen. De tweede helft begint aan het einde van 2012/ het begin van 2013.” De correspondentie wordt enkel ondertekend met “Mary” en ze voegt er aan toe: “Ik kan u helaas niet mijn achternaam geven.” Mary en Joe gingen hun eigen weg toen Mary haar eigen visioenen begon te ontvangen.
Er zijn meer verbindingen tussen de namen McGovern – de zakelijke vrouw – en Carberry – de zieneres. De Ierse krant “Independent” publiceerde het volgende verhaal op 24 juli 2010:
“Een gisteren gelanceerd e-commerce initiatief gericht op de 44 miljoen Ierse Amerikanen heeft een coupe georganiseerd om de Amerikaanse internetgigant AOL te verkrijgen. http://www.Ireland-USA.com is opgezet door een bedrijf genaamd CultureLink, dat eigendom is van de PR-adviseur Mary McGovern en haar man John Carberry.”
De websites van alle McGovern business ondernemingen koppelen hun geheime kant – de MDM websites – via een gemeenschappelijke server die eigendom is van hun samenwerkende bedrijven en gevestigd is in Duitsland.
De vorming van CultureLink kan de Carberry’s van een faillissement gered hebben. Een paar maanden eerder, 8 december 2009, berichtte de Ierse krant ‘Independent’: “Een stel wordt bedreigd hun huis kwijt te raken na het achterop geraken met het betalen van hun $ 670.000 [US] hypotheek.”
De hypotheekverstrekker onderzocht de mogelijkheden tot in beslagname van het € 850.000 ($ 1.400.000) huis. Een advocaat van ‘Barrister Ann Lawlor’ vertelde dat: “John en Mary Carberry, van Muldowney Court, Malahide, Co Dublin, hadden zich al 10 maanden niet gehouden aan de maandelijkse aflossingsverplichting van € 5.217 [$ 6.991, US] en hadden een betalingsachterstand van meer dan € 50.000 [$ 67.000, US].” De rechtbank wees de inbeslagname af.
Dus, Maria Goddelijke Barmhartigheid, die zichzelf identificeert als een ‘slachtofferziel’ die het lijden op zich neemt om voor anderen de gevolgen van de zonde te verlichten, woont – of woonde – in een ‘miljoen-dollar-huis’. Dit is heel onwaarschijnlijk voor een profeet.
John en Mary ‘s zoon David, vermeldt op zijn CV het ‘Muldowney Court adres’ als zijn huidige woonplaats.
MDM’s visioenen worden gepubliceerd in drie delen, genaamd ‘het Boek van de Waarheid’, door ComaBooks, die als enige product de MDM-lijn als koopwaar heeft. Visa en Master Card worden geaccepteerd. Om de onderneming van inkomen te verzekeren door het publiceren en verspreiden van de boodschappen, beschikt ComaBooks over de inhoudelijke auteursrechten. Jezus spreekt, MDM maakt winst.
Aanvullend volgt hier de juridische omschrijving om de inhoud van het gepubliceerde ‘Boek van de Waarheid’ te beschermen: “In geen geval mag u de inhoud of kopieën van de inhoud publiceren, distribueren of anderszins reproduceren in welke vorm dan ook, die u wordt geleverd door of verschijnt op de website http://www.thewarningsecondcoming.com.”;
Dus is Mary Carberry / McGovern – de internationale marketing/ PR-award – winnaar – de echte MDM?
In juni 2013, drie jaar nadat Mary Carberry zich afscheidde van het medium Joe Coleman om haar eigen ‘zieners-onderneming’ te beginnen, ontving Coleman deze e-mail:
“Ik heb onlangs veel over Maria Divine Mercy gelezen. Ze verschuilt zich achter haar valse titel en er wordt gezegd dat het Mary Carberry is. Ze wordt zwaar geassocieerd met u … kunt u dit met enige stelligheid bevestigen?”
Coleman reageerde: “Ja, dit is waar, het loopt allemaal via internet, ik heb haar [Maria] nu gedurende drie jaar niet gezien of van haar vernomen, maar ik bid voor haar dat ze terug zal keren tot God, de duivel werkt op vele manieren om mensen te misleiden en van de waarheid weg te houden, in ieder geval het gaat goed met me, ik moet proberen om in staat van genade te blijven, dank u voor uw bezorgdheid, ik stuur u de liefde van Moeder en Zegeningen, Joe Coleman vrede door de uwe. Amen.”
Iemand die een bijdrage levert aan de Facebook-pagina ‘SafeHarbor’ voor herstellende MDM-volgelingen, meldt dat de LinkedIn-foto van Mary McGovern op internet werd getoond aan Joe Coleman, die bevestigde dat de foto van een jongere Mary Carberry was. LinkedIn is een sociaal netwerk site voor zakelijke professionals.
Een openbarende doorbraak over MDM’s identiteit werd wereldwijd hernieuwd geplaatst, op 1 november 2013. Het is geschreven door een katholiek die leeft in Hong Kong (Facebook: iBreviarium), die Mary Carberry geïdentificeerd heeft als Maria Goddelijke Barmhartigheid en zegt dat Mary regelmatig contact heeft met de zus van de auteur van iBreviarium. Ze schrijft dat Mary nooit visioenen had totdat ze Joe Coleman ontmoette.
“Joe Colemans besmetting is vast en zeker overgeslagen op Mary Carberry en kort daarop begon ook zij visioenen te ontvangen. In feite begon een aantal mensen, die bekend zijn met dit medium Joe Coleman, visioenen te krijgen, waaronder Keith die om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Als mensen niet in staat van genade zijn en beginnen om te gaan met mediums, valse profeten, nou dan mag het geen verrassing zijn dat zij ook besmet raken met het demonische, dat vaak leidt tot visioenen, profetieën etc., maar ze komen niet van God, zijn ze volledig VALS.”
MDM’s visionaire boodschappen zijn publiekelijk veroordeeld door katholieke bisschoppen in de verschillende landen waar deze cult de kop op stak. Maar de Ierse bisschoppen, die jurisdictie over Mary hebben, zijn niet in de openbaarheid getreden. En de stilte is raadselachtig. Maar Brenda (zie: https://www.facebook.com/iBreviarium/posts/468719336575981) zegt dat de aartsbisschop van Dublin, Diarmuid Martin, weet van de vrouw en hij heeft een Ierse exorcistpriester aangewezen om haar te ontmoeten en haar boodschappen te onderzoeken. Ze schrijft: “Hij vertelde haar dat haar boodschappen niet van God komen, dat zij volkomen VALS zijn.”
Is iets hiervan voldoende om MDM-volgelingen te overtuigen van de opgezette zwendel?
Nou, het is nog niet voorbij, de koek is nog niet op. TENZIJ Mary bekent.
Vaak is het zo dat een catastrofale gebeurtenis in ons persoonlijk leven de menselijke geest op wanhopige manieren kan misleiden. De financiële stress die de Carberry’s te verduren hadden die leidde tot een dreigend verlies van hun huis, en de sociale en zakelijke verlegenheid, kan de emotionele grondlegging zijn geweest die Mary ertoe bewogen heeft om geestelijke troost te zoeken. Ik geloof niet dat financieel gewin een hoofdmotief was bij het bevorderen van deze ‘visioenen’, hoewel ze winsten binnenhaalt uit de boekenverkoop en donaties.
Mary’s gehechtheid aan Joe Coleman kan haar eigen transcendentale project hebben aangedragen. Ze had het ‘het-zit-in-familie-talent’ om het project op de markt te brengen en te leveren aan een wereld die hongert naar spirituele duidelijkheid. Ik geloof niet dat Mary of Joe, dan wel tientallen of honderden andere “zieners” er in eerste instantie op uit zijn om te bedriegen. De oprechtheid in de ogen van Joe Coleman geknield in gebed wint harten. De gebeden en boodschappen van Maria Divine Mercy vangen geest en ziel. Mary kan een echt medium zijn, een brug vanaf deze kant naar de andere kant, maar het is niet God die spreekt. Hebt u ooit een Ouija Bord geprobeerd? De duistere krachten zijn heel dichtbij. De duivel zal zijn vijand omarmen en zijn vrienden verraden in de grootse uitoefening van slechtheid en verstrikking.
Er wordt ons verteld dat uiteindelijk zelfs de uitverkorenen zullen worden misleid. Het is een tijd die doordrongen is met bedwelming en met een wanhopig zoeken naar leiderschap. Ik was er voor 90 procent van overtuigd dat deze boodschappen authentiek waren. Maar er waren struikelblokken die ik steeds bleef afwijzen. Schijnbare tegenstrijdigheden. Harde taal. Zelfs problemen met de zinsbouw en interpunctie! Vergeet de theologische argumenten. We leven in een tijdperk beroofd van doctrinaire trouw – op het hoogste niveau! Het is de persoon van Mary Carberry die spreekt over dit bedrog. Mary en John hebben een mooie, intelligente en getalenteerde familie. Ik hoop dat de engelen hen zullen beschermen tegen schade als gevolg van deze openbaringen. En dat het snel opgehelderd zal worden.
Bron: http://midwaystreet.wordpress.com/2013/11/11/8/


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.