De 3 hoofdgebeurtenissen

De 3 hoofdgebeurtenissen

In Garabandal heeft Maria drie bovennatuurlijke gebeurtenissen voorspeld:

  1. 1. De Waarschuwing
  2. 2. Het Grote Wonder
  3. 3. De Goddelijke zuivering.

U kunt op deze site lezen wat de zieneresjes in verschillende interviews door de jaren heen over de Waarschuwing en het Grote Wonder hebben gezegd. De voorwaardelijke Straf of zuivering, waarvan zij in de nachten van 19 en 20 juni 1962 in Garabandal een angstaanjagende voorschouw kregen, beschrijft het vooruitzicht wat wij volgens Maria hebben als we ons verder van het geloof zullen wenden.

Deze hoofdgebeurtenissen worden bovennatuurlijk genoemd, omdat zij geen natuurlijke oorzaak hebben, maar een direct handelen zijn van de Schepper, van Christus de Heer in een bepaalde periode van de Kerk- en Wereldgeschiedenis. Het wordt in verband gebracht met de Wederkomst van de Heer. Volgens uitlatingen van Conchita, de hoofdzienster in Garabandal, heeft Maria verschillende malen tegen de ziensters gezegd dat haar Zoon zal wederkomen. Een duidelijke aanwijzing hebben wij dat Maria de datum 2 Juli 1961 had uitgekozen om voor de eerste maal in Garabandal te verschijnen. Op deze datum werd in de oude kerkelijke kalender (nu 31 mei) het feest van ‘Maria visitatie’ gevierd. Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, toen was zij in verwachting van de Jezus de Verlosser, de eerste komst van de Heer. Na 2000 jaar komt zij in Garabandal, haar Nazareth van deze tijd om de tweede komst van haar Zoon voor te bereiden, met de Waarschuwing, het Grote Wonder, en de Zuivering. Op welke wijze de Heer wederkomt ligt nog in het duister.

Laten wij bidden om verlichting van de H. Geest, opdat wij de gegevens welke in Garabandal geopenbaard zijn op de juiste wijze te leren verstaan.

Veni sancti Spiritus!

De Waarschuwing

Uit het tijdschrift Garabandal.
Sinds het einde van de verschijningen van Garabandal in 1965 stonden de zieneressen Conchita, Mari-Loli en Jacinta van tijd tot tijd interviews toe, waarin zij hebben bekendgemaakt, wat zij over de komende wereldwijde Waarschuwing en het grote Wonder kunnen zeggen. Hoewel in elk van deze interviews steeds dezelfde vragen worden gesteld over deze twee gebeurtenissen, komt het vaak voor dat er nieuwe aanvullende informatie of een ander gezichtspunt naar voren komt. Met dit in gedachten en in een poging om het meest complete beeld  te verkrijgen op grond van wat er bekend is over de Waarschuwing en het Wonder, hebben wij al de interviews die ons ter beschikking staan samengevoegd, natuurlijk onnodige herhaling vermijdend. Ziehier het resultaat van ons onderzoek met de fragmenten uit de verschillende interviews, gegeven in chronologische volgorde.

Zieneres Conchita

* 14 september 1965
Conchita aan het werkVraag: Zal de Waarschuwing iets zichtbaars zijn of iets innerlijks, of allebei?
Antwoord: De Waarschuwing is iets, dat rechtstreeks van God komt en zichtbaar zal zijn over de hele wereld, op welke plaats men zich ook zal bevinden.
Vraag: Zal de Waarschuwing aan elke mens zijn persoonlijke zonden laten zien, aan mensen van welk geloof dan ook, inclusief atheïsten?
Antwoord: Ja, de Waarschuwing zal als het ware een onthulling zijn van onze zonden – es como si revelase nuestros pecados – en het zal evenzeer door gelovigen als ongelovigen, als door mensen van welke religie dan ook gezien en ervaren worden.
Vraag: Is het waar dat de Waarschuwing veel mensen aan de dood zal doen denken?
Antwoord: De Waarschuwing dient als zuivering voor het Wonder. Het is ook een soort ramp. Zij zal ons doen denken aan de dood, dat wil zeggen, wij zouden er de voorkeur aan geven om dood te zijn dan om de Waarschuwing te ondergaan.
Vraag: Zal de Waarschuwing door de wereld worden herkend en aanvaard als een rechtstreeks teken van God?
Antwoord: Jazeker – claro-, en om die reden geloof ik, dat het onmogelijk is dat de wereld zo verhard zou kunnen zijn, dat zij niet verandert.
* Oktober 1968
Vraag: Sommigen zeggen dat de Waarschuwing een natuurlijk fenomeen zal zijn, maar dat dit door God gebruikt zal worden om tot de mensheid te spreken. Is dit waar?
Antwoord: De Waarschuwing is iets bovennatuurlijks en zal niet door de wetenschap kunnen worden verklaard. Het zal gezien en gevoeld worden.
Vraag: Kunt u de bewering uitleggen, dat wij ons gedurende de Waarschuwing bewust zijn van onszelf en van de zonden die wij hebben begaan?
Antwoord: De Waarschuwing zal een correctie zijn van het geweten van de wereld.
Vraag: Hoe staat het met de vele mensen die Christus niet kennen, hoe zullen zij de Waarschuwing verstaan?
Antwoord: Degenen, die Christus niet kennen (niet-christenen) zullen geloven, dat het een Waarschuwing is van God.
Vraag: Wat zal er gebeuren op de dag van de Waarschuwing?
Antwoord: Het belangrijkste van die dag is, dat iedereen in de wereld een teken zal zien, een genade of een straf in zichzelf, met andere woorden, een Waarschuwing. Men zal de ervaring hebben dat men helemaal alleen op de wereld is, het maakt niet uit waar men zich op dat ogenblik bevindt, en dat men alléén met zijn geweten, regelrecht tegenover God staat. Dan zal men al zijn zonden zien en wat zijn zonden hebben veroorzaakt.
Vraag: Zullen wij het allemaal tegelijkertijd ondervinden?
Antwoord: Ja, tegelijkertijd.
Vraag: Hoelang zal het duren, een half uur, een uur?
Antwoord: Dat weet ik werkelijk niet. Ik denk dat vijf minuten een geschikte tijd is.
Vraag: Hoe zullen wij het ervaren?
Antwoord: Wij zullen het allemaal anders ervaren, omdat het van ons geweten zal afhangen. De Waarschuwing zal zeer persoonlijk zijn, daarom zullen we er allemaal anders op reageren. Het belangrijkste zal zijn, dat wij onze eigen zonden erkennen en de slechte gevolgen daarvan inzien. Uw ervaring van de Waarschuwing zal anders zijn dan die van mij, omdat uw zonden anders zijn dan van mij.
Vraag: Zal mij iets overkomen vanwege mijn zonden? Ik bedoel, zal ik lichamelijke schade ondervinden als gevolg daarvan?
Antwoord: Nee, tenzij er iets gebeurt als gevolg van de schok, bijvoorbeeld een hartaanval.
Vraag: Het zal dus geen lichamelijke schade veroorzaken, maar het zal eruit bestaan, dat ik met mijn zonden alleen tegenover God sta. Hoe staat het met de goede dingen; zal ik die ook zien?
Antwoord: Nee. Deze Waarschuwing zal slechts dienen om te zien wat u met uw zonden heeft aangericht. Het zal een bepaalde zuivering zijn vóór het Wonder, om te zien of wij (bedoeld wordt: de hele wereld) met de Waarschuwing en het Wonder bekeerd zullen worden.
Vraag: Dus deze Waarschuwing kan nu elk moment plaatsvinden?
Antwoord: Ja, maar ik weet niet op welke datum het zal gebeuren.

* Februari 1977

Vraag: Wanneer vernam u over de Waarschuwing en van wie?
Antwoord: Het enige dat ik me goed herinner is, dat het de H. Maagd was, die mij erover vertelde.
Vraag: Zou u voor ons willen herhalen wat u weet over de Waarschuwing?
Antwoord: Wat ik me er nu nog van herinner is, dat de H. Maagd mij vertelde dat God ons voor het Wonder een Waarschuwing zal zenden met de bedoeling om ons te zuiveren of ons voor te bereiden om het Wonder te zien en op deze manier zullen wij misschien genoeg genade ontvangen om ons leven jegens God te veranderen. Zij vertelde mij waar de Waarschuwing uit zal bestaan, maar niet de datum. Ik kan niet zeggen waaruit het bestaat, maar ik kan wel zeggen hoe het er min of meer uit zal zien. Het is een verschijnsel dat overal gezien en gevoeld zal worden over de hele wereld. Ik heb altijd het voorbeeld gegeven van twee sterren die botsen. Dit fenomeen zal geen lichamelijke schade veroorzaken, maar het zal ons met afschuw vervullen, omdat wij op dat ogenblik onze ziel zullen zien en het kwaad dat wij gedaan hebben. Het zal lijken alsof wij in doodsstrijd zijn, maar wij zullen niet sterven door de gevolgen ervan, maar misschien zullen wij sterven uit angst of door de schok van het zien van onszelf. Moge de H. Maagd mij vergeven, als ik niet goed uitleg hoe het is, maar ik probeer u te vertellen, wat ik gehoord heb over hoe de Waarschuwing er op die dag zal uitzien.
Vraag: Hebt u de Waarschuwing gezien of heeft u erover gehoord?
Antwoord: De H. Maagd heeft mij verteld over de komst ervan.
Vraag: Als de Waarschuwing slechts een korte tijd duurt, zal de wereld zich dan herinneren dat zij van God komt of zal het slechts lijken, dat het een droom of een illusie is geweest?
Antwoord: Ik heb nooit gezegd dat de Waarschuwing een kort moment zal duren. Wat ik wel gezegd heb is, dat zelfs als het een ogenblik zou duren, het zeer indrukwekkend en afschuwelijk zal zijn. Niemand zal eraan twijfelen dat dit van God afkomstig is en niet van de mens. Ik, die weet wat het is, ben erg bang voor die dag.
Vraag: Verschillende jaren geleden heeft u ons verteld, dat de gebeurtenis van de Waarschuwing begint met de letter ‘A’. En omdat Onze Lieve Vrouw u nooit gezegd heeft dat u het niet mocht vertellen, kunt u het dan nu misschien zeggen?
Antwoord: Zij heeft het niet verboden. Maar ik weet niet waarom ik daarover gezwegen heb. En de aandrang ontbreekt dat ik het nu zou moeten zeggen.
Vraag: U heeft eens tegen Pater Marcelino Andreu gezegd: ‘Wanneer de Waarschuwing komt, dan weten we dat we zijn begonnen aan het einde der tijden.’ Kunt u uitleggen wat u daarmee bedoelde?
Antwoord: De H. Maagd vertelde ons dat de Waarschuwing en het Wonder de laatste waarschuwingen en openbare tekenen zullen zijn, die God ons zal geven. Daarom geloof ik dat we daarna dicht bij het einde der tijden zullen zijn.
Vraag: Kunt u de mensen raad geven, zodat zij zich beter op deze gebeurtenis zouden kunnen voorbereiden?
Antwoord: Wij moeten altijd voorbereid zijn door onze ziel in vrede te bewaren en niet zoveel aan de dingen van deze wereld gehecht zijn. In plaats daarvan moeten wij er vaak aan denken dat wij hier zijn om naar de hemel te gaan en heilig te worden.
* Augustus 1980
Vraag: Zal de Waarschuwing geen pijn doen?
Antwoord: Nee. Voor mij is het als twee sterren die op elkaar botsen en een heleboel lawaai maken en veel licht, maar zij vallen niet naar beneden. Het is iets dat geen pijn zal doen, maar wij zullen het zien. Op dat ogenblik zullen wij ons geweten zien. Wij zullen al het kwaad zien dat wij gedaan hebben en het goede dat wij niet gedaan hebben.

Zieneres Mari Loli
* 27 juli 1975

Loli 16 jaarVraag: U hebt gezegd dat u het jaar van de Waarschuwing kent. Kunt u ons vertellen of het zal plaatsvinden in de komende jaren of is het nog in de verre toekomst?
Antwoord: Nee, ik kan niets zeggen.
Vraag: Heeft de Onze Lieve Vrouw u gezegd dat u niet mag spreken over de Waarschuwing?
Antwoord: Nee, maar ik voel innerlijk dat ik er niets over moet zeggen, omdat de Waarschuwing en het Wonder binnen hetzelfde jaar plaatsvinden (binnen een periode van 12 maanden, niet noodzakelijkerwijze hetzelfde jaar, verduidelijkte Mari-Loli).
Vraag: Hoe weet u dat de Waarschuwing en het Wonder binnen een jaar plaatsvinden?
Antwoord: Tijdens een verschijning – ik herinner me niet precies wanneer – heeft de H. Maagd mij dat verteld.
Vraag: Naar men zegt heeft u gezegd dat wanneer de Waarschuwing komt, alles zal stilstaan, zelfs de vliegtuigen in de lucht. Is dat waar?
Antwoord: Ja, maar slechts een paar ogenblikken.
Vraag: Bedoelt u dat alles op een gegeven moment zal stoppen en dat op dat moment de Waarschuwing plaatsvindt?
Antwoord: Ja.
Vraag: Wanneer werd dat u bekendgemaakt?
Antwoord: De H. Maagd vertelde mij dat tijdens een verschijning.
Vraag: Heeft u alle informatie tijdens één verschijning gekregen of heeft Onze Lieve Vrouw u dit alles gedurende meerdere verschijningen verteld?
Antwoord: Zij vertelde mij dit allemaal tijdens één verschijning. Ik herinner mij nu niet meer of zij tijdens een andere verschijning ook nog over de Waarschuwing sprak.
Vraag: Weet u hoelang de Waarschuwing zal duren?
Antwoord: Slechts een paar minuten.
Vraag: Bent u bang voor de Waarschuwing?
Antwoord: Ja, net als ieder ander heb ik fouten en de Waarschuwing zal mij mijn fouten tonen en dat maakt mij bang.
Vraag: Kunt u ons nog iets anders zeggen over de Waarschuwing?
Antwoord: Het enige dat ik kan zeggen is, dat het zeer nabij is (??????W.L) en dat het heel belangrijk is dat wij ons voorbereiden, omdat het iets afschuwelijks zal zijn. Het zal ons al het kwaad doen beseffen, wat wij gedaan hebben.
* Februari 1977
Vraag: Heeft u ooit met Conchita de datums besproken van de Waarschuwing, waarvan u het jaar kent, en het Wonder, wat zij weet?
Antwoord: Ik heb nooit met Conchita gesproken over deze datums.
Vraag: Heeft u nog een bepaald advies voor de mensen, zodat zij zich op deze gebeurtenis zouden kunnen voorbereiden?
Antwoord: Veel boete doen, offers brengen en als dat mogelijk is elke dag het Heilig Sacrament bezoeken.
* 29 september 1978
Vraag: Omdat u degene bent die het meest over de Waarschuwing weet, vraag ik u: Wat kunt u ons over deze gebeurtenis vertellen?
Antwoord: Alle mensen zullen dit ervaren, waar zij zich ook zullen bevinden en ongeacht hun toestand of hun kennis van God. Het zal een innerlijke, persoonlijke ervaring zijn. Het zal lijken of de wereld tot stilstand is gekomen. Echter, niemand zal zich dat bewust zijn, aangezien zij volledig in beslag genomen zullen worden door hun persoonlijke ervaring.
Vraag: Wat het wezen van de Waarschuwing betreft, hoe ervaart men dat?
Antwoord: Het zal zoiets zijn als een innerlijk gevoel van verdriet en pijn God te hebben beledigd. God zal ons helpen om duidelijk het onrecht te zien, dat wij Hem aandoen en al het kwaad dat wij doen. Hij zal ons helpen om deze innerlijke pijn te voelen, omdat wij vaak, wanneer wij iets verkeerds doen, slechts met onze lippen de Heer om vergeving vragen, maar nu (door de Waarschuwing) zal Hij ons helpen om fysiek die diepe smart te voelen.
* 19 oktober 1982
Vraag: Herinnert u zich wat Onze Lieve Vrouw zei over de communistische rampspoed, die aan de Waarschuwing vooraf zal gaan?
Antwoord: Het leek erop, dat de communisten de hele wereld in bezit hadden genomen en dat het heel erg moeilijk was om de godsdienst te beoefenen, voor priesters om de H. Mis op te dragen en voor de mensen om de kerkdeuren te openen.
Vraag: Is dat wat u bedoelde toen u zei dat het zou lijken alsof de Kerk was verdwenen?
Antwoord: Ja.
Vraag: Zou dit gebeuren vanwege de vervolging en niet omdat mensen zouden stoppen met het praktiseren van hun godsdienst?
Antwoord: Ja, maar ik vermoed dat veel mensen zullen stoppen. Degene die praktiseert, zal zich moeten schuilhouden.
Vraag: Zal het alleen in Europa zijn, of denkt U ook hier in de Verenigde Staten?
Antwoord: Dat weet ik niet, omdat in die tijd Europa voor mij de hele wereld was. Ik veronderstelde alleen dat het zo was. Onze Lieve Vrouw noemde niet precies de plaats. Het leek mij dat het overal was.
Vraag: U zei dat het voor priesters heel moeilijk zou zijn om de H. Mis op te dragen. Was dit iets dat Onze Lieve Vrouw u vertelde of was het iets dat u zelf dacht vanwege de communistische overheersing?
Antwoord: Wat ik me ervan herinner is, dat het iets was wat zij gezegd had.
Vraag: En was het de H. Maagd, die zei dat het zou lijken alsof de Kerk verdwenen was?
Antwoord: Ja.
Vraag: Heeft Onze Lieve Vrouw ooit iets gezegd over het feit dat de Heilige Vader Rome moest verlaten ten tijde van de Waarschuwing?
Antwoord: Nee, maar zoals het mij toescheen – mogelijk haalde ik op dit ogenblik in mijn geest door elkaar wat ik zag en wat Onze Lieve Vrouw tegen mij zei, het is zo lang geleden – maar het leek mij dat de Paus ook niet in Rome kon zijn, u weet wat ik bedoel, in het openbaar. Hij werd ook vervolgd en moest zich schuilhouden, net als ieder ander.
Vraag: Zal er enig geluid zijn tijdens de Waarschuwing, bijvoorbeeld het waaien van de wind?
Antwoord: Zoals ik het destijds zag, leek het meer een grote stilte, een gevoel van leegte. Alles was heel stil. Zo zag ik het.
Vraag: Zeven jaar geleden zei u dat de Waarschuwing spoedig zou komen. Veel mensen dachten dat het inmiddels al gebeurd moest zijn. Wat zou u nu zeggen?
Antwoord: Het komt gauw. Alles lijkt spoedig voor mij, omdat de tijd zo snel gaat.
Vraag: U bent de enige die het jaar van de Waarschuwing kent. Heeft u het ooit aan iemand verteld, bijvoorbeeld aan een priester?
Antwoord: Nee.
Vraag: Zullen mensen met elkaar vechten wanneer de Waarschuwing komt?
Antwoord: (geen antwoord)

Zieneres Jacinta

* 17 augustus 1975
Jacinta 15jaarVraag: Heeft Onze Lieve Vrouw ooit met u gesproken over de Waarschuwing?
Antwoord: Ja, zij heeft er met mij over gesproken, maar zij heeft mij nooit het jaar verteld.
* Februari 1977
Vraag: Kunt u ons vertellen hoe de Waarschuwing eruit zal zien?
Antwoord: De Waarschuwing is iets dat eerst overal ter wereld in de lucht gezien zal worden en onmiddellijk wordt overgebracht naar het binnenste van onze ziel. Het zal een zeer korte tijd duren. Maar het zal een zeer lange tijd lijken, vanwege de gevolgen binnenin ons. Het zal voor het welzijn van onze ziel zijn, om in onszelf ons geweten te zien, het goede en het kwade wat wij hebben gedaan. Dan zullen wij een grote liefde voelen jegens onze hemelse ouders en vragen om vergeving voor al onze zonden.
Vraag: Zal de Waarschuwing gevoeld worden door alle mensen, ongeacht hun geloof?
Antwoord: De Waarschuwing is voor iedereen, omdat God ons heil wil. De Waarschuwing dient om ons dichter naar Hem toe te trekken en om ons geloof te versterken. Daarom moet men zich wel voorbereiden op die dag, maar er niet in angst op wachten, omdat God ons geen dingen zendt om ons angst aan te jagen, maar meer uit gerechtigheid en liefde. En Hij doet het voor het welzijn van al Zijn kinderen, dat zij de eeuwige vreugde zouden genieten en niet verloren raken.
* Augustus 1979
Vraag: Herinnert u zich iets over een grote beproeving, het communisme?
Antwoord: Ja, het was een invasie. Laat ik zeggen, iets dat mij een invasie leek. Iets dat een groot kwaad was, waarin het communisme een grote rol speelde. Maar ik herinner mij niet meer welke landen of welke gebieden getroffen werden. De H. Maagd drong erop aan om te zeggen, dat wij moesten bidden (dat het afgewend zou worden). Deze moeilijke gebeurtenissen zouden plaatsvinden vóór de Waarschuwing, omdat de Waarschuwing zelf zal plaatsvinden, wanneer de situatie het ergst is.
* 16 april 1983
Vraag: In een interview in 1979 (hierboven) zei u bij het beschrijven van de communistische rampspoed, dat het leek op ‘een invasie’. Hebt u beelden van deze invasie gezien?
Antwoord: Soms verwar ik een invasie met een vervolging.
Vraag: U hebt ook gezegd, dat wanneer de toestand het allerergst was, dat dan de Waarschuwing zal komen. Hoe weet u dit? Heeft de H. Maagd u dat verteld of heeft u dat in een visioen gezien?
Antwoord: De H. Maagd zei, dat de Waarschuwing zou komen wanneer de toestand het ergst was. Het zou ook niet alleen maar de vervolging zijn, omdat veel mensen hun godsdienst niet meer zouden uitoefenen.
Vraag: Wanneer de Waarschuwing komt zal deze gezien en gevoeld worden door iedereen op aarde. Zijn daarin ook kleine kinderen begrepen, die nog niet tot de leeftijd van verstand gekomen zijn?
Antwoord: Ja. Daarom vinden wij het erg voor hen, omdat het zo een afschrikwekkende gebeurtenis zal zijn.
Vraag: Kunt u ons iets zeggen over hoe de wereld eruit zal zien wanneer de Waarschuwing komt?
Antwoord: Slecht…

De Franse zieneres, Madeleine Porsat en de Waarschuwing

Deze zieneres kreeg in de meimaand van 1866 de opdracht van Maria om de volgende boodschap aan de mensen bekend te maken.
Daar deze Boodschap van Maria van mei 1866 zulk een wonderlijke overeenkomst heeft met de waarschuwing van GARABANDAL, welke voor de naaste toekomst schijnt te zijn, daarom willen wij u hiervan kennis laten nemen:
Die Franse Zieneres maakt het aldus bekend: “Luister mijn kinderen, naar wat Maria, onze Moeder, me opdraagt u bekend te maken: Dit is het einde der tijden. Dit is het einde van het kwaad en het begin van het goed. Het is geen gewone gebeurtenis, het is een belangrijk tijdperk dat beginnen gaat: het DERDE.
‘Na de Vader, Die ons heeft geschapen om Hem te erkennen, Hem te beminnen en Hem te dienen,
na de Zoon, Die ons heeft gered, geschiedt het nu, dat de Vader en de Zoon, om ons te vertroosten, ons hun zegevierende Geest zenden met Zijn Bruid Maria!
Er zijn reeds vele crisissen geweest, in “1789” is slechts Frankrijk ten val gebracht; dat wat komt zal de omverwerping van de wereld zijn.
De zevende crisis zal uitlopen op de pijnlijke vernieuwing.
De wereld zal geloven dat alles verloren is, vernietigd! …..
Ontzaglijke verwarring op de woelige zee.
Alles wat niet op het Schip is wordt verzwolgen;
Het Schip gaat heen en weer. “Petrus heb vertrouwen!” De Ark komt uit de storm en het wordt rustig.
Zelfs in de Kerk zal men denken, dat alles verloren is.
Maria verschijnt! Er is verwarring, verwarring zelfs onder de priesters.
Toch zal men naar de katholieke priesters moeten gaan om de absolutie en de zegen te vragen.
Maria is Middelares, maar Zij kan niet de zonden vergeven. Dat is de functie van de priester.
Veel eersten zullen de laatsten zijn.
De kinderen, die niet in het kwade zijn, willen tot de eersten behoren en zullen hun Onbevlekte Moeder zien.
Het boek is niet geopend naar de wereld gekeerd, open voor de ogen van allen:
Dat is voorbehouden voor het Laatste Oordeel, maar zó naar ieder persoonlijk gekeerd.
God brengt de eerste openheid van het geweten van iedere ziel tot stand door de zorg van Maria, tedere Moeder!
Dat zal een mysterieus zelfonderzoek zijn, zonder kwetsing van de eigenliefde; tussen de Moeder en haar kinderen.
Het is de biechtstoel van Maria ….
Maar welk een verwarring! Wat een afschuw van zichzelf!
Wat een berouw! Wat een smart, wanneer eenieder tegenover de zuiverheid van Maria als in een eigen spiegel zijn eigen snoodheid zal zien.
En wat een tranen van boetvaardigheid om alles af te wassen! Die arme satan!
Hij meent alles tegen God gebonden te hebben en Maria heeft hij niet gebonden.
“ZIJ ZAL HEM TREFFEN EN HEM ONDER DE HIEL DE KOP VERPLETTEREN!” .
Deze Boodschap van 1866 komt zo wonderlijk overeen met de te verwachten WAARSCHUWING van GARABANDAL, dat we u dit niet wilden onthouden.

Nakomend bericht:

De Duitse uitgever, Albrecht Weber heeft het afgelopen jaar(2013) velen verrast met een uiterst intrigerende informatie betreffende de Waarschuwing, welke Conchita hem op 14 nov. 1965 mededeelde op zijn vraag of zij de datum van de Waarschuwing weet. Maria heeft op haar vraag of Zij op de hoogte is wanneer de Waarschuwing komt het volgende gezegd:
“Dat weet ik niet. Dat weet zelfs mijn Zoon niet, want dat ligt verborgen in het plan van God de Vader!”
Dit deelde Conchita aan Albrecht Weber mede toen hij op 14 nov. 1965, de dag na de laatste verschijning van Maria aan Conchita vroeg of zij de datum van de Waarschuwing wist.
Conchita gaf hem toen dit bovenstaand fascinerend antwoord
Zie: Mt. 24,3; 11-12; 24,36
Wij kunnen ons afvragen waarom Weber zoveel jaren gezwegen heeft en nu het afgelopen jaar pas met deze belangrijke informatie naar buiten kwam. Dat is iets wat wij aan zijn eigen geweten overlaten.
Bovenstaande informatie maakt alle nieuwe openbaringen van diverse ‘profetessen’en ‘profeten’ betreffende de Waarschuwing uiterst verdacht.
Na mijn persoonlijke mening zal de waarschuwing zal komen wanneer de mensheid door een verschrikkelijke atoom oorlog dreigt onder te gaan. Simus vigelantes. Laten wij waakzaam zijn.
Wim Langeveld. 11 augustus 2016

HET GROTE WONDER

Zieneres Jacinta

[Februari 1977]

(De H. Maagd had Jacinta nooit over het Wonder verteld. Jacinta zei, dat wanneer zij Onze Lieve Vrouw ook vragen stelde over het Wonder, de H. Maagd eenvoudig antwoordde: “Iedereen zal geloven”.)

Mari-Loli

[Februari 1977]

Vraag: Heeft u over het Wonder gehoord tijdens een verschijning en zo ja, door wie?
Antwoord: De Allerheiligste Maagd heeft het mij verteld.

Vraag: Wat weet u over het Wonder?
Antwoord
: Alles wat ik weet is dat het zal plaatsvinden binnen een jaar na de Waarschuwing.

Zieneres Conchita

[1973]

Vraag: Wat gaat er gebeuren op die dag [van het Wonder]?
Antwoord
: Ik zal u alles vertellen wat ik kan zeggen, precies zoals de H. Maagd het mij gezegd heeft. Zij vertelde mij dat God een groot Wonder zou verrichten en dat er geen twijfel zou bestaan over het feit dat het een wonder was. Het zal rechtstreeks van God komen zonder menselijke tussenkomst. Die dag zal komen en zij vertelde mij welke dag, de maand en het jaar; dus ik weet de exacte datum.

Vraag: Wanneer is die dag?
Antwoord:
Het komt spoedig, maar ik kan het pas acht dagen vóór de datum bekendmaken.

Vraag: Wat gaat er die dag precies gebeuren?
Antwoord
: Het is mij niet toegestaan om precies zeggen wat er gaat gebeuren. Wat ik wel mag zeggen is dat de H. Maagd zei, dat iedereen die daar aanwezig zal zijn [in Garabandal] het zal zien. De zieken die daar zijn zullen genezen worden, wat hun ziekte of hun godsdienst ook is. Zij moeten er echter aanwezig zijn.

Vraag: Heeft u gezegd dat degenen die op de dag van het Wonder aanwezig zijn, bekeerd zouden worden?
Antwoord
: De H. Maagd heeft gezegd dat iedereen, die aanwezig is, zou geloven. Zij zouden zien dat dit rechtstreeks van God kwam. Alle aanwezige zondaars zouden bekeerd worden. Zij heeft ook gezegd dat men er foto’s van kon maken en het via de televisie zou kunnen uitzenden. Verder heeft zij gezegd, dat er van dat ogenblik af bij de pijnbomen een blijvend teken zou zijn, dat iedereen zal kunnen zien en aanraken, maar niet kunnen voelen. Ik kan het niet uitleggen.

Vraag: Zal er op de dag van het Wonder een uitzonderlijk teken zijn, dat niet door mensenhanden is gemaakt?
Antwoord
: Ja. En dit teken zal daar blijven tot het einde der tijden.
Reactie van Wim Langeveld: Dit is in tegenspraak wat Conchita heeft gezegd tegen de reporter van de BBC documentaire; ‘Garabandal after the Vision’, dat het teken forever, voor altijd zal blijven.
En ook: Op 14 september 1965 zei Conchita: “Het teken zal voor altijd blijven enz…

Vraag: Wat betreft de zieke mensen, de H. Maagd heeft in het bijzonder iemand genoemd, een blinde man, Joey Lomangino. Wat zei zij over hem?
Antwoord
: Zij zei dat Joey op het ogenblik van het Wonder nieuwe ogen zal hebben en dat hij vervolgens blijvend zal kunnen zien

Opmerking Wim Langeveld:: Joey Lomangino overleed op 18 juni 2014 in New – York. Deze voorspelling is niet uitgekomen en heeft vele aanhangers tot grote twijfel gebracht Zie Nieuwsbrief Nr.28.  Zij sprak ook over een jongen die verlamd is, wiens ouders uit mijn dorp komen [Garabandal]. Deze jongen zal ook genezen worden. Dit zijn de enige twee mensen die zij heeft genoemd.

Vraag: Kunt u ons iets vertellen over Pater Luis Andreu?
Antwoord
: Ja. Deze priester kwam vaak naar ons dorp om te zien of de verschijningen echt waren of niet. Na enige tijd geloofde hij erin. Op zekere dag, terwijl wij in extase waren bij de pijnbomen, begon hij te schreeuwen: ‘Een wonder, een wonder, een wonder.’ Toen dit gebeurde zei de H. Maagd: ‘Op dit ogenblik ziet de priester mij en het Wonder dat zal gebeuren.’

Vraag: Zag Pater Luis werkelijk het Wonder?
Antwoord
: Ja. Diezelfde dag, op de terugweg naar huis zei hij tot zijn vrienden: ‘Dit is de gelukkigste dag van mijn leven. Wat een geweldige moeder hebben wij in de hemel. De verschijningen zijn echt.’ Terwijl hij deze woorden sprak stierf hij.

Vraag: Zei de H. Maagd niet iets betreffende Pater Andreu, dat zou gebeuren op de dag van het Wonder?
Antwoord:
Ja, zij zei dat op de dag van het Wonder zijn lichaam ongeschonden zou worden gevonden (Conchita verduidelijkte, dat het graf de dag na het Wonder zou worden geopend).

[7 februari 1974]

Vraag: U heeft gezegd dat het Wonder in Garabandal zou samenvallen met een grote gebeurtenis binnen de Kerk. Heeft Onze Lieve Vrouw u verteld wat die gebeurtenis zal zijn en kunt u iets toevoegen aan wat u reeds heeft gezegd over deze zaak?
Antwoord: Ja. Ik weet wat de gebeurtenis is. Het is een unieke gebeurtenis in de Kerk, die zeer zelden voorkomt en tijdens mijn leven niet is voorgekomen. Het is niet nieuw of ontzagwekkend, alleen zeldzaam, zoiets als de verklaring van een dogma, iets wat de hele Kerk aangaat. Het zal gebeuren op dezelfde dag als het Wonder, maar niet als gevolg van het Wonder, slechts bij toeval.

Vraag: Hoe zult u het Wonder aankondigen?
Antwoord:
Dat weet ik niet precies. Ik zal zeer zeker om middernacht (acht dagen voor het Wonder) Joey [Lomangino] opbellen, maar ook de radio, de televisie en iedereen in de wereld die ik in staat acht te helpen om het nieuws snel te verspreiden. Ik maak me daar geen zorgen over. Ik weet dat als de H. Maagd wil dat u daar bent, u er dan zult zijn.

Vraag: Joey heeft gezegd dat hij onmiddellijk na de Waarschuwing naar Garabandal zal gaan. Weet u hoeveel tijd er zal verlopen tussen de Waarschuw

ing en het Wonder?
Antwoord:
Het is een goed idee dat Joey na de Waarschuwing naar Garabandal gaat, maar ik weet niet hoeveel tijd er zal verlopen tussen de Waarschuwing en het Wonder.

Vraag: Denkt u vaak aan de dag van het Wonder en kijkt uit met spanning uit naar de komst van de Waarschuwing en het Wonder?
Antwoord:
Soms denk ik dat het heel dichtbij is, soms ver weg. Wanneer ik eraan denk, dat de mensen de Boodschap niet naleven lijkt het zo dichtbij, omdat na het Wonder misschien de straf komt. Ik kijk er met spanning naar uit, ja. Ik wacht. De H. Maagd liegt nooit. De Waarschuwing en het Wonder moeten gebeuren, opdat de woorden van de H. Maagd in vervulling gaan. Het is alles tezamen één boodschap.

[Februari 1977]

Vraag: Heeft u het Wonder gezien of werd het u verteld?
Antwoord: De H. Maagd heeft me erover gesproken en heeft mij precies doen begrijpen hoe het zal zijn.

Vraag: Was u alleen of met de andere meisjes toen Onze Lieve Vrouw u over het Wonder vertelde?
Antwoord:
Ik kan het mij niet meer herinneren. [Opm. van de red.: Volgens de aantekeningen van Pastoor Valentin Marichalar, pastoor van Garabandal in de periode van de gebeurtenissen, was Conchita alleen toen zij deze informatie ontving.]

Vraag: Hoe zal het Wonder eruitzien?
Antwoord
: Zelfs al zou ik het proberen uit te leggen, ik zou niet in staat zijn om het goed te doen. Het is beter dat u het afwacht.

Vraag: Zou u nog eens kunnen zeggen tijdens welke maanden wij het Wonder zouden kunnen verwachten?
Antwoord
: Van maart tot mei.

Vraag: Sommige mensen zeggen, dat de manier waarop u het Wonder zult aankondigen op zichzelf al een ‘wonder’ zal zijn. Kunt u dit uitleggen?
Antwoord: Ik geloof dat de manier waarop het gezegd zal worden ook een wonder zal zijn, omdat het voor mij een zeer grote verantwoordelijkheid is en ik een wonder nodig heb om het te zeggen.
Commentaar van Wim Langeveld: In 1977 kon niemand bevroeden wat voor een vlucht het Internet zou nemen. Dit wereldwijde informatie net brengt razendsnel alle gebeurtenissen uit diverse landen en plaatsen in de huiskamer. Per email wordt vanuit New-York de dag van het Grote wonder aangekondigd.
Alle Garabandal sites en centra zullen dze aankondiging van Conchtia bekendmaken. Daarin heeft Conchita gelijk dat het Internet een soort wetenschappelijk wonder is om op de meest snelle wijze de datum van het Grote Wonder bekend te maken.

Vraag: Als ik ver van het dorp in de bergen ben, maar ik kan wel de pijnbomen zien, zal ik dan het Wonder duidelijk kunnen zien? Als ik ziek ben, zal ik vanaf die afstand genezen worden?
Antwoord
: U zult het Wonder duidelijk kunnen waarnemen, en als God het wil zult u worden genezen.

Vraag: Sommige mensen hebben gezegd dat op andere plaatsen in de Verenigde Staten en Europa mensen Mariaheiligdommen zouden kunnen bezoeken en op die dag genezen kunnen worden. Wat weet u hierover?
Antwoord:
De H. Maagd heeft mij hierover niets verteld.

Vraag: Zullen degenen, die sterk geloven in het komende Wonder, maar niet in staat zijn om het bij te wonen, vanwege hun levensstaat, bijvoorbeeld kloosterlingen, die dag speciale genaden ontvangen?
Antwoord: Dat weet ik persoonlijk niet. Het hangt af van deze mensen, van hun wensen, van hun geloof, van hun opoffering of hun gehoorzaamheid.

Vraag: Heeft Onze Lieve Vrouw ooit iets gezegd over de grote menigte mensen, die van plan is om enige dagen tevoren in Garabandal te zijn?
Velen vragen zich bezorgd af hoe zij het zullen klaarspelen wat betreft het eten en de sanitaire voorzieningen. Kunt u daarover iets zeggen?
Antwoord
: Laat dat in handen van God. Doe wat u kunt en wat het overige betreft, denk eraan: ‘God doet wonderen.’

Meer informatie van Conchita over het Wonder:
· Het zal plaatsvinden bij de Pijnbomen in Garabandal op een donderdag om half negen ‘s avonds.
· Het zal gebeuren tussen de 8e en de 16e van de maanden maart, april of mei.
· Het zal vallen op de feestdag van een jonge martelaar.
· Het zal ongeveer 15 minuten duren.
· De Paus zal het zien van waar hij zich ook bevindt, en Pater Pio zal het ook zien.*

* In oktober 1968 in Lourdes vertelde Pater Bernardino Cennamo O.F.M. aan Conchita in Lourdes, dat Pater Pio het Wonder had gezien, voordat hij op 23 september 1968 stierf. Hij zei, dat Pater Pio hem dat zelf had verteld.

De Goddelijke zuivering

De boodschap van de Engel (d.d. 18 oktober 1961) kondigt ons een straf aan die de wereld zal treffen, wanneer de mensheid zich steeds meer afkeert van haar Schepper; de Bron van al het goede. Zo vreest de H. Maagd. Wat zou die straf kunnen zijn? Het volgende weten wij erover: Pepe Diez, de vroegere dorpsaannemer die getuige was van het mirakel van ‘de Hostie’, was ook getuige – maar niet de enige – van de volgende feiten die niet ver van zijn huis gebeurden; ongeveer een maand voor het wonder van de Hostie (d.d. 18-19 juli 1962).

Op dinsdag 19 juni 1962 kondigde de engel een verschijning van de Allerheiligste Maagd aan in het holle weggetje, de ‘callega’, de plaats waar de aartsengel Michaël voor het eerst verscheen op 18 juni 1961. Hij vroeg aan de kinderen de mensen te zeggen niet mee te komen, maar op een afstand te blijven bij de laatste huizen van het dorp.

Plotseling schreeuwden de meisjes en riepen: “Vertel ons niet zulke dingen. Breng ons weg… Zij zullen biechten. Zij moeten klaar zijn.” De meisjes kwamen naar beneden gelopen en trachtten ondertussen met hun uitgestrekte handen een vreselijk gevaar van zich af te wenden. Conchita was er niet bij: zij was ziek. De volgende dag echter was zij er samen met haar vriendinnen. Ook nu wachtten de mensen bij het einde van het dorp.

Hetzelfde voorval deed zich voor, nu met alle vier de zienstertjes. De kreten waren nog angstwekkender, en getuigen konden zelfs de woorden verstaan. “Oh, dat de kleine kinderen sterven voordat het gebeurt!”. “Dat de mensen de tijd hebben om eerst nog te biechten!”.

Een franciscaan, die er de noveen preekte voor Sacramentsdag, dat de volgende dag gevierd zou worden, bevond zich tussen de menigte en spoorde de mensen aan te bidden. Zodra de mensen begonnen te bidden hielden de kreten op en de zienstertjes schenen niet meer te lijden. Zodra men ophield te bidden begonnen zij opnieuw te schreeuwen. Toen het visioen was geëindigd kwamen de meisjes naar de plaats waar de mensen stonden, en ze zagen dat de tranen van hun wangetjes liepen. De meisjes vroegen het hele dorp te gaan biechten en de communie te ontvangen omdat er iets verschrikkelijks zou gaan gebeuren. Ze hadden het visioen van de Straf gezien, wanneer de mensheid zich steeds verder van haar Schepper afwendt.

Door deze twee extasen werd de dorpsbevolking zo getroffen dat, op enkele uitzonderingen na (men zegt vijf), al de inwoners van Garabandal biechtten en communiceerden op deze Sacramentsdag 1962. De moeder van Jacinta, vertelde later dat ze de meisjes zo hoorde schreeuwen met zo’n klank van ontzetting in hun stemmen, dat ze naar haar dochter wilde rennen om te zien wat er aan de hand was, maar de mensen hielden haar tegen.

Pepe Diez de vroegere dorps aannemer gaf met deze woorden zijn indrukken weer: “Kijk, ik wil niet opscheppen, maar ik ben een man, en het mag gezegd worden, die geen angst kent. Ik kom in alle delen van het dorp, en loop over afgelegen paden, ‘s nachts zowel als overdag. Ik ben nooit bang geweest. Maar tijdens deze nachten van de kreten, met iedereen te samen in het donker, in de stilte, terwijl wij de meisjes hoorden snikken en schreeuwen, trilde ik zo erg dat mijn knieën constant tegen elkaar stootten, dat ik ze niet kon stoppen. Je kunt je niet voorstellen wat dat was. Ik heb nog nooit zoiets als dit meegemaakt.”

Commentaar van Wim Langeveld:

Hoe zal de moderne gelovige in het algemeen reageren op dit Straf visioen? Vele Christenen van deze tijd willen niets meer horen van Goddelijke straffen die de mensheid zullen treffen, welke onder meer in Garabandal zijn voorspeld. Men walgt van het doemdenken en de bangmakerij. Men zegt dat miljoenen mensen al gestraft zijn of gestraft worden door oorlogen, natuurrampen, ziekten, epidemieën, economische uitbuiting, de moderne plaag van het terrorisme, vervolgingen, persoonlijk lijden enz. Men ziet jaar in en jaar uit rauwe oorlogsbeelden op de televisie, vluchtelingen, kindertjes, die sterven van de honger. Er hangt de blijvende dreiging van een nucleaire oorlog boven ons hoofd, eventueel vergezeld van chemische of bacteriologische wapens. Zijn het niet de Grootmachten die het de mensheid (kunnen) aandoen, dan wel de kinderen van de haat, de terroristen?

Het lijden van een gekruisigde mensheid is een blijvende realiteit. En dan als slotakkoord gaat de God van Liefde de wereld platbranden? Kom nou! Maar laten we wel wezen, veel van het menselijk lijden wordt veroorzaakt door het zondig gedrag van ontelbare mensen uit het verleden en in het heden. Wanneer men de stem van het geweten het zwijgen oplegt op allerlei gebied, dan worden de poorten van de hel geopend.

De eeuwige Heer moet wel ingrijpen in de wereldgeschiedenis als er teveel mensen voor eeuwig verloren dreigen te gaan. Hierbij gaat de Barmhartigheid van de Heer over in zijn Rechtvaardigheid. Sommige denkers willen niets meer weten van het zondebesef. “Zie het Lam’ Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt”, zegt Johannes de Doper als hij Jezus ziet naderen – is voor hen een achterhaalde zaak. Een grote misdadiger is niet zondig, maar gestoord. Hitler die met zijn mede-ratten miljoenen mensen heeft vermoord was gestoord. Zeer gevaarlijk. Uiteraard. Maar hij had voortijdig opgeborgen of geliquideerd moeten worden. Een uitgehongerde tijger laat men ook niet vrij in de Kalverstraat lopen.

De ernst van de zonde ervaren wij moderne christenen niet meer. Conchita heeft meermalen gezegd dat het ‘zonde’-besef verdwenen is. En daarom zal de Waarschuwing de wereld een inzicht geven wat voor verwoestingen de zonde in de wereldgeschiedenis heeft aangericht. Bovendien deze straf is voorwaardelijk. Wanneer de wereld zich betert door de Waarschuwing en het Grote Wonder komt de Straf niet. De Straf of Zuivering komt rechtstreeks van God, aldus Conchita, is niet een natuurramp of een wereldoorlog.

Het is Conchita niet toegestaan te vertellen wat de aard is van de Straf. De tijd zal het leren of de mensheid Gods toegestoken hand van het Grote Wonder zal negeren en daardoor deze vreselijke Zuivering over zich zal afroepen…

Heer ontferm U over ons!!

Christus ontferm U over ons!!

God. wees ons zondaars genadig!!