De Waarschuwing

De Waarschuwing

Uit het tijdschrift Garabandal:

Sinds het einde van de verschijningen van Garabandal in 1965 stonden de zieneressen Conchita, Mari-Loli en Jacinta van tijd tot tijd interviews toe, waarin zij hebben bekendgemaakt, wat zij over de komende wereldwijde Waarschuwing en het grote Wonder kunnen zeggen. Hoewel in elk van deze interviews steeds dezelfde vragen worden gesteld over deze twee gebeurtenissen, komt het vaak voor dat er nieuwe aanvullende informatie of een ander gezichtspunt naar voren komt. Met dit in gedachten en in een poging om het meest complete beeld  te verkrijgen op grond van wat er bekend is over de Waarschuwing en het Wonder, hebben wij al de interviews die ons ter beschikking staan samengevoegd, natuurlijk onnodige herhaling vermijdend. Ziehier het resultaat van ons onderzoek met de fragmenten uit de verschillende interviews, gegeven in chronologische volgorde.

Conchita aan het werkZieneres Conchita

[14 september 1965]

 • Zal de Waarschuwing iets zichtbaars zijn of iets innerlijks, of allebei?

De Waarschuwing is iets, dat rechtstreeks van God komt en zichtbaar zal zijn over de hele wereld, op welke plaats men zich ook zal bevinden.

 • Zal de Waarschuwing aan elke mens zijn persoonlijke zonden laten zien, aan mensen van welk geloof dan ook, inclusief atheïsten?

Ja, de Waarschuwing zal als het ware een onthulling zijn van onze zonden – es como si revelase nuestros pecados – en het zal evenzeer door gelovigen als ongelovigen, als door mensen van welke religie dan ook gezien en ervaren worden.

 • Is het waar dat de Waarschuwing veel mensen aan de dood zal doen denken?

De Waarschuwing dient als zuivering voor het Wonder. Het is ook een soort ramp. Zij zal ons doen denken aan de dood, dat wil zeggen, wij zouden er de voorkeur aan geven om dood te zijn dan om de Waarschuwing te ondergaan.

 • Zal de Waarschuwing door de wereld worden herkend en aanvaard als een rechtstreeks teken van God?

Jazeker – claro-, en om die reden geloof ik, dat het onmogelijk is dat de wereld zo verhard zou kunnen zijn, dat zij niet verandert.

[Oktober 1968]

 • Sommigen zeggen dat de Waarschuwing een natuurlijk fenomeen zal zijn, maar dat dit door God gebruikt zal worden om tot de mensheid te spreken. Is dit waar?

De Waarschuwing is iets bovennatuurlijks en zal niet door de wetenschap kunnen worden verklaard. Het zal gezien en gevoeld worden.

 • Kunt u de bewering uitleggen, dat wij ons gedurende de Waarschuwing bewust zijn van onszelf en van de zonden die wij hebben begaan?

De Waarschuwing zal een correctie zijn van het geweten van de wereld.

 • Hoe staat het met de vele mensen die Christus niet kennen, hoe zullen zij de Waarschuwing verstaan?

Degenen, die Christus niet kennen (niet-christenen) zullen geloven, dat het een Waarschuwing is van God.

 • Wat zal er gebeuren op de dag van de Waarschuwing?

Het belangrijkste van die dag is, dat iedereen in de wereld een teken zal zien, een genade of een straf in zichzelf, met andere woorden, een Waarschuwing. Men zal de ervaring hebben dat men helemaal alleen op de wereld is, het maakt niet uit waar men zich op dat ogenblik bevindt, en dat men alléén met zijn geweten, regelrecht tegenover God staat. Dan zal men al zijn zonden zien en wat zijn zonden hebben veroorzaakt.

 • Zullen wij het allemaal tegelijkertijd ondervinden?

Ja, tegelijkertijd.

 • Hoelang zal het duren, een half uur, een uur?

Dat weet ik werkelijk niet. Ik denk dat vijf minuten een geschikte tijd is.

 • Hoe zullen wij het ervaren?

Wij zullen het allemaal anders ervaren, omdat het van ons geweten zal afhangen. De Waarschuwing zal zeer persoonlijk zijn, daarom zullen we er allemaal anders op reageren. Het belangrijkste zal zijn, dat wij onze eigen zonden erkennen en de slechte gevolgen daarvan inzien. Uw ervaring van de Waarschuwing zal anders zijn dan die van mij, omdat uw zonden anders zijn dan van mij.

 • Zal mij iets overkomen vanwege mijn zonden? Ik bedoel, zal ik lichamelijke schade ondervinden als gevolg daarvan?

Nee, tenzij er iets gebeurt als gevolg van de schok, bijvoorbeeld een hartaanval.

 • Het zal dus geen lichamelijke schade veroorzaken, maar het zal eruit bestaan, dat ik met mijn zonden alleen tegenover God sta. Hoe staat het met de goede dingen; zal ik die ook zien?

Nee. Deze Waarschuwing zal slechts dienen om te zien wat u met uw zonden heeft aangericht. Het zal een bepaalde zuivering zijn vóór het Wonder, om te zien of wij (bedoeld wordt: de hele wereld) met de Waarschuwing en het Wonder bekeerd zullen worden.

 • Dus deze Waarschuwing kan nu elk moment plaatsvinden?

Ja, maar ik weet niet op welke datum het zal gebeuren.

[Februari 1977]

 • Wanneer vernam u over de Waarschuwing en van wie?

Het enige dat ik me goed herinner is, dat het de H. Maagd was, die mij erover vertelde.

 • Zou u voor ons willen herhalen wat u weet over de Waarschuwing?

Wat ik me er nu nog van herinner is, dat de H. Maagd mij vertelde dat God ons voor het Wonder een Waarschuwing zal zenden met de bedoeling om ons te zuiveren of ons voor te bereiden om het Wonder te zien en op deze manier zullen wij misschien genoeg genade ontvangen om ons leven jegens God te veranderen. Zij vertelde mij waar de Waarschuwing uit zal bestaan, maar niet de datum. Ik kan niet zeggen waaruit het bestaat, maar ik kan wel zeggen hoe het er min of meer uit zal zien. Het is een verschijnsel dat overal gezien en gevoeld zal worden over de hele wereld. Ik heb altijd het voorbeeld gegeven van twee sterren die botsen. Dit fenomeen zal geen lichamelijke schade veroorzaken, maar het zal ons met afschuw vervullen, omdat wij op dat ogenblik onze ziel zullen zien en het kwaad dat wij gedaan hebben. Het zal lijken alsof wij in doodsstrijd zijn, maar wij zullen niet sterven door de gevolgen ervan, maar misschien zullen wij sterven uit angst of door de schok van het zien van onszelf. Moge de H. Maagd mij vergeven, als ik niet goed uitleg hoe het is, maar ik probeer u te vertellen, wat ik gehoord heb over hoe de Waarschuwing er op die dag zal uitzien.

 • Hebt u de Waarschuwing gezien of heeft u erover gehoord?

De H. Maagd heeft mij verteld over de komst ervan.

 • Als de Waarschuwing slechts een korte tijd duurt, zal de wereld zich dan herinneren dat zij van God komt of zal het slechts lijken, dat het een droom of een illusie is geweest?

Ik heb nooit gezegd dat de Waarschuwing een kort moment zal duren. Wat ik wel gezegd heb is, dat zelfs als het een ogenblik zou duren, het zeer indrukwekkend en afschuwelijk zal zijn. Niemand zal eraan twijfelen dat dit van God afkomstig is en niet van de mens. Ik, die weet wat het is, ben erg bang voor die dag.

 • Verschillende jaren geleden heeft u ons verteld, dat de gebeurtenis van de Waarschuwing begint met de letter ‘A’. En omdat Onze Lieve Vrouw u nooit gezegd heeft dat u het niet mocht vertellen, kunt u het dan nu misschien zeggen?

Zij heeft het niet verboden. Maar ik weet niet waarom ik daarover gezwegen heb. En de aandrang ontbreekt dat ik het nu zou moeten zeggen.

 • U heeft eens tegen Pater Marcelino Andreu gezegd: ‘Wanneer de Waarschuwing komt, dan weten we dat we zijn begonnen aan het einde der tijden.’ Kunt u uitleggen wat u daarmee bedoelde?

De H. Maagd vertelde ons dat de Waarschuwing en het Wonder de laatste waarschuwingen en openbare tekenen zullen zijn, die God ons zal geven. Daarom geloof ik dat we daarna dicht bij het einde der tijden zullen zijn.

 • Kunt u de mensen raad geven, zodat zij zich beter op deze gebeurtenis zouden kunnen voorbereiden?

Wij moeten altijd voorbereid zijn door onze ziel in vrede te bewaren en niet zoveel aan de dingen van deze wereld gehecht zijn. In plaats daarvan moeten wij er vaak aan denken dat wij hier zijn om naar de hemel te gaan en heilig te worden.

[Augustus 1980]

 • Zal de Waarschuwing geen pijn doen?

Nee. Voor mij is het als twee sterren die op elkaar botsen en een heleboel lawaai maken en veel licht, maar zij vallen niet naar beneden. Het is iets dat geen pijn zal doen, maar wij zullen het zien. Op dat ogenblik zullen wij ons geweten zien. Wij zullen al het kwaad zien dat wij gedaan hebben en het goede dat wij niet gedaan hebben.

Loli 16 jaarZieneres Mari Loli

[27 juli 1975]

 • U hebt gezegd dat u het jaar van de Waarschuwing kent. Kunt u ons vertellen of het zal plaatsvinden in de komende jaren of is het nog in de verre toekomst?

Nee, ik kan niets zeggen.

 • Heeft de Onze Lieve Vrouw u gezegd dat u niet mag spreken over de Waarschuwing?

Nee, maar ik voel innerlijk dat ik er niets over moet zeggen, omdat de Waarschuwing en het Wonder binnen hetzelfde jaar plaatsvinden (binnen een periode van 12 maanden, niet noodzakelijkerwijze hetzelfde jaar, verduidelijkte Mari-Loli).

 • Hoe weet u dat de Waarschuwing en het Wonder binnen een jaar plaatsvinden?

Tijdens een verschijning – ik herinner me niet precies wanneer – heeft de H. Maagd mij dat verteld.

 • Naar men zegt heeft u gezegd dat wanneer de Waarschuwing komt, alles zal stilstaan, zelfs de vliegtuigen in de lucht. Is dat waar?

Ja, maar slechts een paar ogenblikken.

 • Bedoelt u dat alles op een gegeven moment zal stoppen en dat op dat moment de Waarschuwing plaatsvindt?

Ja.

 • Wanneer werd dat u bekendgemaakt?

De H. Maagd vertelde mij dat tijdens een verschijning.

 • Heeft u alle informatie tijdens één verschijning gekregen of heeft Onze Lieve Vrouw u dit alles gedurende meerdere verschijningen verteld?

Zij vertelde mij dit allemaal tijdens één verschijning. Ik herinner mij nu niet meer of zij tijdens een andere verschijning ook nog over de Waarschuwing sprak.

 • Weet u hoelang de Waarschuwing zal duren?

Slechts een paar minuten.

 • Bent u bang voor de Waarschuwing?

Ja, net als ieder ander heb ik fouten en de Waarschuwing zal mij mijn fouten tonen en dat maakt mij bang.

 • Kunt u ons nog iets anders zeggen over de Waarschuwing?

Het enige dat ik kan zeggen is, dat het zeer nabij is (?????? WL) en dat het heel belangrijk is dat wij ons voorbereiden, omdat het iets afschuwelijks zal zijn. Het zal ons al het kwaad doen beseffen, wat wij gedaan hebben.

[Februari 1977]

 • Heeft u ooit met Conchita de datums besproken van de Waarschuwing, waarvan u het jaar kent, en het Wonder, wat zij weet?

Ik heb nooit met Conchita gesproken over deze datums.

 • Heeft u nog een bepaald advies voor de mensen, zodat zij zich op deze gebeurtenis zouden kunnen voorbereiden?

Veel boete doen, offers brengen en als dat mogelijk is elke dag het Heilig Sacrament bezoeken.

[29 september 1978]

 • Omdat u degene bent die het meest over de Waarschuwing weet, vraag ik u: Wat kunt u ons over deze gebeurtenis vertellen?

Alle mensen zullen dit ervaren, waar zij zich ook zullen bevinden en ongeacht hun toestand of hun kennis van God. Het zal een innerlijke, persoonlijke ervaring zijn. Het zal lijken of de wereld tot stilstand is gekomen. Echter, niemand zal zich dat bewust zijn, aangezien zij volledig in beslag genomen zullen worden door hun persoonlijke ervaring.

 • Wat het wezen van de Waarschuwing betreft, hoe ervaart men dat?

Het zal zoiets zijn als een innerlijk gevoel van verdriet en pijn God te hebben beledigd. God zal ons helpen om duidelijk het onrecht te zien, dat wij Hem aandoen en al het kwaad dat wij doen. Hij zal ons helpen om deze innerlijke pijn te voelen, omdat wij vaak, wanneer wij iets verkeerds doen, slechts met onze lippen de Heer om vergeving vragen, maar nu (door de Waarschuwing) zal Hij ons helpen om fysiek die diepe smart te voelen.

[19 oktober 1982]

 • Herinnert u zich wat Onze Lieve Vrouw zei over de communistische rampspoed, die aan de Waarschuwing vooraf zal gaan?

Het leek erop, dat de communisten de hele wereld in bezit hadden genomen en dat het heel erg moeilijk was om de godsdienst te beoefenen, voor priesters om de H. Mis op te dragen en voor de mensen om de kerkdeuren te openen.

 • Is dat wat u bedoelde toen u zei dat het zou lijken alsof de Kerk was verdwenen?

Ja.

 • Zou dit gebeuren vanwege de vervolging en niet omdat mensen zouden stoppen met het praktiseren van hun godsdienst?

Ja, maar ik vermoed dat veel mensen zullen stoppen. Degene die praktiseert, zal zich moeten schuilhouden.

 • Zal het alleen in Europa zijn, of denkt U ook hier in de Verenigde Staten?

Dat weet ik niet, omdat in die tijd Europa voor mij de hele wereld was. Ik veronderstelde alleen dat het zo was. Onze Lieve Vrouw noemde niet precies de plaats. Het leek mij dat het overal was.

 • U zei dat het voor priesters heel moeilijk zou zijn om de H. Mis op te dragen. Was dit iets dat Onze Lieve Vrouw u vertelde of was het iets dat u zelf dacht vanwege de communistische overheersing?

Wat ik me ervan herinner is, dat het iets was wat zij gezegd had.

 • En was het de H. Maagd, die zei dat het zou lijken alsof de Kerk verdwenen was?

Ja.

 • Heeft Onze Lieve Vrouw ooit iets gezegd over het feit dat de Heilige Vader Rome moest verlaten ten tijde van de Waarschuwing?

Nee, maar zoals het mij toescheen – mogelijk haalde ik op dit ogenblik in mijn geest door elkaar wat ik zag en wat Onze Lieve Vrouw tegen mij zei, het is zo lang geleden – maar het leek mij dat de Paus ook niet in Rome kon zijn, u weet wat ik bedoel, in het openbaar. Hij werd ook vervolgd en moest zich schuilhouden, net als ieder ander.

 • Zal er enig geluid zijn tijdens de Waarschuwing, bijvoorbeeld het waaien van de wind?

Zoals ik het destijds zag, leek het meer een grote stilte, een gevoel van leegte. Alles was heel stil. Zo zag ik het.

 • Zeven jaar geleden zei u dat de Waarschuwing spoedig zou komen. Veel mensen dachten dat het inmiddels al gebeurd moest zijn. Wat zou u nu zeggen?

Het komt gauw. Alles lijkt spoedig voor mij, omdat de tijd zo snel gaat.

 • U bent de enige die het jaar van de Waarschuwing kent. Heeft u het ooit aan iemand verteld, bijvoorbeeld aan een priester?

Nee.

 • Zullen mensen met elkaar vechten wanneer de Waarschuwing komt?

(geen antwoord)

Jacinta 15jaarZieneres Jacinta

[17 augustus 1975]

 • Heeft Onze Lieve Vrouw ooit met u gesproken over de Waarschuwing?

Antwoord: Ja, zij heeft er met mij over gesproken, maar zij heeft mij nooit het jaar verteld.

[Februari 1977]

 • Kunt u ons vertellen hoe de Waarschuwing eruit zal zien?

De Waarschuwing is iets dat eerst overal ter wereld in de lucht gezien zal worden en onmiddellijk wordt overgebracht naar het binnenste van onze ziel. Het zal een zeer korte tijd duren.Maar het zal een zeer lange tijd lijken, vanwege de gevolgen binnenin ons. Het zal voor het welzijn van onze ziel zijn, om in onszelf ons geweten te zien, het goede en het kwade wat wij hebben gedaan. Dan zullen wij een grote liefde voelen jegens onze hemelse ouders en vragen om vergeving voor al onze zonden.

 • Zal de Waarschuwing gevoeld worden door alle mensen, ongeacht hun geloof?

De Waarschuwing is voor iedereen, omdat God ons heil wil. De Waarschuwing dient om ons dichter naar Hem toe te trekken en om ons geloof te versterken. Daarom moet men zich wel voorbereiden op die dag, maar er niet in angst op wachten, omdat God ons geen dingen zendt om ons angst aan te jagen, maar meer uit gerechtigheid en liefde. En Hij doet het voor het welzijn van al Zijn kinderen, dat zij de eeuwige vreugde zouden genieten en niet verloren raken.

[Augustus 1979]

 • Herinnert u zich iets over een grote beproeving, het communisme?

Ja, het was een invasie. Laat ik zeggen, iets dat mij een invasie leek. Iets dat een groot kwaad was, waarin het communisme een grote rol speelde. Maar ik herinner mij niet meer welke landen of welke gebieden getroffen werden. De H. Maagd drong erop aan om te zeggen, dat wij moesten bidden (dat het afgewend zou worden). Deze moeilijke gebeurtenissen zouden plaatsvinden vóór de Waarschuwing, omdat de Waarschuwing zelf zal plaatsvinden, wanneer de situatie het ergst is.

[16 april 1983]

 • In een interview in 1979 (hierboven) zei u bij het beschrijven van de communistische rampspoed, dat het leek op ‘een invasie’. Hebt u beelden van deze invasie gezien?

Soms verwar ik een invasie met een vervolging.

 • U hebt ook gezegd, dat wanneer de toestand het allerergst was, dat dan de Waarschuwing zal komen. Hoe weet u dit? Heeft de H. Maagd u dat verteld of heeft u dat in een visioen gezien?

De H. Maagd zei, dat de Waarschuwing zou komen wanneer de toestand het ergst was. Het zou ook niet alleen maar de vervolging zijn, omdat veel mensen hun godsdienst niet meer zouden uitoefenen.

 • Wanneer de Waarschuwing komt zal deze gezien en gevoeld worden door iedereen op aarde. Zijn daarin ook kleine kinderen begrepen, die nog niet tot de leeftijd van verstand gekomen zijn?

Ja. Daarom vinden wij het erg voor hen, omdat het zo een afschrikwekkende gebeurtenis zal zijn.

 • Kunt u ons iets zeggen over hoe de wereld eruit zal zien wanneer de Waarschuwing komt?

Slecht…

Naschrift:

De Duitse uitgever Albrecht Weber heeft het afgelopen jaar velen verrast met een uiterst intrigerende informatie betreffende de Waarschuwing, welke Conchita hem op 14 nov. 1965 mededeelde op zijn vraag of zij de datum van de Waarschuwing weet. Maria heeft op haar vraag of Zij op de hoogte is wanneer de Waarschuwing komt het volgende gezegd: “Dat weet ik niet. Dat weet zelfs mijn Zoon niet, want dat ligt verborgen in het plan van God de Vader!” Zie: Mt. 24,3; 11-12; 24,36

Wij kunnen ons afvragen waarom Albrecht Weber zoveel jaren gezwegen heeft en nu het afgelopen jaar pas met deze belangrijke informatie naar buiten kwam. Dat is iets wat wij aan zijn eigen geweten overlaten. Bovenstaande informatie maakt alle nieuwe openbaringen van diverse ‘profetessen’en ‘profeten’ betreffende de Waarschuwing uiterst verdacht.

De waarschuwing zal komen wanneer de mensheid door een verschrikkelijke atoomoorlog dreigt onder te gaan. Simus vigelantes. Laten wij waakzaam zijn.

Wim Langeveld. 9 nov. 2011

Aanvullend:

De Franse Zieneres, Madeleine Porsot en de Waarschuwing