De Goddelijke Zuivering

De  boodschap van de Engel (d.d. 18 oktober 1961) kondigt ons een straf aan die de wereld zal treffen, wanneer de mensheid zich steeds meer afkeert van haar Schepper; de Bron van al het goede. Zo vreest de H. Maagd. Wat zou die straf kunnen zijn? Het volgende weten wij erover: Pepe Diez, de vroegere dorpsaannemer die getuige was van het mirakel van ‘de Hostie’, was ook getuige – maar niet de enige – van de volgende feiten die niet ver van zijn huis gebeurden; ongeveer een maand voor het wonder van de Hostie (d.d. 18-19 juli 1962).

Op dinsdag 19 juni 1962 kondigde de engel een verschijning van de Allerheiligste Maagd aan in het holle weggetje, de ‘callega’, de plaats waar de aartsengel Michaël voor het eerst verscheen op 18 juni 1961. Hij vroeg aan de kinderen de mensen te zeggen niet mee te komen, maar op een afstand te blijven bij de laatste huizen van het dorp.

Plotseling schreeuwden de meisjes en riepen: “Vertel ons niet zulke dingen. Breng ons weg… Zij zullen biechten. Zij moeten klaar zijn.” De meisjes kwamen naar beneden gelopen en trachtten ondertussen met hun uitgestrekte handen een vreselijk gevaar van zich af te wenden. Conchita was er niet bij: zij was ziek. De volgende dag echter was zij er samen met haar vriendinnen. Ook nu wachtten de mensen bij het einde van het dorp.

Hetzelfde voorval deed zich voor, nu met alle vier de zienstertjes. De kreten waren nog angstwekkender, en getuigen konden zelfs de woorden verstaan. “Oh, dat de kleine kinderen sterven voordat het gebeurt!”. “Dat de mensen de tijd hebben om eerst nog te biechten!”.

Een franciscaan, die er de noveen preekte voor Sacramentsdag, dat de volgende dag gevierd zou worden,  bevond zich tussen de menigte en spoorde de mensen aan te bidden. Zodra de mensen begonnen te bidden hielden de  kreten op en de zienstertjes schenen niet meer te lijden. Zodra men ophield te bidden begonnen zij opnieuw te schreeuwen. Toen het visioen was geëindigd kwamen de meisjes naar de plaats waar de mensen stonden, en ze zagen dat de tranen van hun wangetjes liepen. De meisjes vroegen het hele dorp te gaan biechten en de communie te ontvangen omdat er iets verschrikkelijks zou gaan gebeuren. Ze hadden het visioen van de Straf gezien, wanneer de mensheid zich steeds verder van haar Schepper afwendt.

Door deze twee extasen werd de dorpsbevolking zo getroffen dat, op enkele uitzonderingen na (men zegt vijf), al de inwoners van Garabandal biechtten en communiceerden op deze Sacramentsdag 1962. De moeder van Jacinta, vertelde later dat ze de meisjes zo hoorde schreeuwen met zo’n klank van ontzetting in hun stemmen, dat ze naar haar dochter wilde rennen om te zien wat er aan de hand was, maar de mensen hielden haar tegen.

Pepe Diez de vroegere dorps aannemer gaf met deze woorden zijn indrukken weer: “Kijk, ik wil niet opscheppen, maar ik ben een man, en het mag gezegd worden, die geen angst kent. Ik kom in alle delen van het dorp, en loop over afgelegen paden, ‘s nachts zowel als overdag. Ik ben nooit bang geweest. Maar tijdens deze nachten van de kreten, met iedereen te samen in het donker, in de stilte, terwijl wij de meisjes hoorden snikken en schreeuwen, trilde ik zo erg dat mijn knieën constant tegen elkaar stootten, dat ik ze niet kon stoppen. Je kunt je niet voorstellen wat dat was. Ik heb nog nooit zoiets als dit meegemaakt.”


Commentaar van Wim Langeveld:

Hoe zal de moderne gelovige in het algemeen reageren op dit Straf visioen? Vele Christenen van deze tijd willen niets meer horen van Goddelijke straffen die de mensheid zullen treffen, welke onder meer in Garabandal zijn voorspeld. Men walgt van het doemdenken en de bangmakerij. Men zegt dat miljoenen mensen al gestraft zijn of gestraft worden door oorlogen, natuurrampen, ziekten, epidemieën, economische uitbuiting, de moderne plaag van het terrorisme, vervolgingen, persoonlijk lijden enz. Men ziet jaar in en jaar uit rauwe oorlogsbeelden op de televisie, vluchtelingen, kindertjes, die sterven van de honger. Er hangt de blijvende dreiging van een nucleaire oorlog boven ons hoofd, eventueel vergezeld van chemische of bacteriologische wapens. Zijn het niet de Grootmachten die het de mensheid (kunnen) aandoen, dan wel de kinderen van de haat, de terroristen?

Het lijden van een gekruisigde mensheid is een blijvende realiteit. En dan als slotakkoord gaat de God van Liefde de wereld platbranden? Kom nou! Maar laten we wel wezen, veel van het menselijk lijden wordt veroorzaakt door het zondig gedrag van ontelbare mensen uit het verleden en in het heden. Wanneer men de stem van het geweten het zwijgen oplegt op allerlei gebied, dan worden de poorten van de hel geopend.

De eeuwige Heer moet wel ingrijpen in de wereldgeschiedenis als er teveel mensen voor eeuwig verloren dreigen te gaan. Hierbij gaat de Barmhartigheid van de Heer over in zijn Rechtvaardigheid. Sommige denkers willen niets meer weten van het zondebesef. “Zie het Lam’ Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt”, zegt Johannes de Doper als hij Jezus ziet naderen – is voor hen een achterhaalde zaak. Een grote misdadiger is niet zondig, maar gestoord. Hitler die met zijn mede-ratten miljoenen mensen heeft vermoord was gestoord. Zeer gevaarlijk. Uiteraard. Maar hij had voortijdig opgeborgen of geliquideerd moeten worden. Een uitgehongerde tijger laat men ook niet vrij in de Kalverstraat lopen.

De ernst van de zonde ervaren wij moderne christenen niet meer. Conchita heeft meermalen gezegd dat het ‘zonde’-besef verdwenen is. En daarom zal de Waarschuwing de wereld een inzicht geven wat voor verwoestingen de zonde in de wereldgeschiedenis heeft aangericht. Bovendien deze straf is voorwaardelijk. Wanneer de wereld zich betert door de Waarschuwing en het Grote Wonder komt de Straf niet. De Straf of Zuivering komt rechtstreeks van God, aldus Conchita, is niet een natuurramp of een wereldoorlog.

Het is Conchita niet toegestaan te vertellen wat de aard is van de Straf. De tijd zal het leren of de mensheid Gods toegestoken hand van het Grote Wonder zal negeren en desondanks deze vreselijke Zuivering over zich zal afroepen…

Heer ontferm U over ons!! Christus ontferm U over ons!! Wees ons zondaars genadig!! *